Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Gezocht: intellectueel met bestuurlijke ervaring

Gezocht: intellectueel met bestuurlijke ervaring

Photographer:Fotograaf: archief Observant

MAASTRICHT. Van de nieuwe rector wordt verwacht dat het “een intellectueel” is en “een teamspeler die graag samenwerkt”. Dat staat in de profielschets voor de rector magnificus die, op verzoek van Observant, door de raad van toezicht openbaar is gemaakt.

De profielschets is opgemaakt omdat de benoemingstermijn van de huidige rector, prof. Luc Soete, per september afloopt. De nieuwe rector is per definitie een interne kandidaat: hij of zij wordt benoemd uit het hooglerarencorps, zo schrijft het bestuurs- en beheersreglement van deze universiteit voor. Zittende hoogleraren krijgen de kans om zichzelf of collega’s te kandideren. Aan hen wordt bij die gelegenheid de profielschets toegezonden; de rest van de instelling kreeg die tot nu toe niet te zien. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft echter aangekondigd dat dit soort documenten in de toekomst openbaar gemaakt moet worden. Dat was reden voor de toezichthouders bij de UM om, “vooruitlopend op de verwachting dat dit algemeen gebruik zal worden”, dit nu ook al te doen, zegt voorzitter Truze Lodder: “Wij vinden dat openheid over het proces op zijn plaats is.”

Tot nu toe was die openheid er dus niet. Ook de universiteitsraad, die onlangs over de rectorsprofielschets adviseerde, deed dat achter gesloten deuren.

De bemoeienis van de U-raad is overigens wel groter geworden. De voorzitter van de vertrouwenscommissie van de raad, op dit moment UCM-docent Roberta Haar, is voor het eerst opgenomen in de benoemingsadviescommissie. Voorzitter daarvan is Ursula Nelles van de raad van toezicht. Verdere leden: medetoezichthouder Marc Groenhuijsen, bestuursvoorzitter Martin Paul en (interim-) FHS-decaan Franz Palm als lid van het college van decanen.

Opmerkelijk voor een document dat zich uitsluitend op interne kandidaten richt zijn de twee pagina’s die gevuld zijn met de bekende teksten over de UM uit de PR-folders en het strategisch programma: “leading in learning”, “uniek onderzoeksprofiel”, “gelegen in het hart van Europa”, “een jonge, stimulerende organisatie”. Dat de nieuwe rector nog niet zou weten dat er zes faculteiten zijn, lijkt evenmin erg aannemelijk.

Bovenaan de lijst met ‘gewenste kwalificaties’ staan de bestuurlijke kwaliteiten: een brede bestuurlijke ervaring binnen en liefst ook buiten de universitaire wereld, is vereist. Verder onder meer: een gedegen reputatie in onderwijs en onderzoek, een intellectueel met een integere bestuursstijl, open voor debat, toegankelijk voor studenten, met strategische kwaliteiten. Hij of zij speelt ook een “initiërende rol” in de contacten met de buitenwereld. Nog een opvallend item: de nieuwe rector zal invulling gaan geven aan de ‘profielkenmerken’ van de UM, waaronder “de onderwijsinnovatie”. Die taak is echter uitdrukkelijk door de huidige rector overgedragen aan de dit jaar benoemde vicerector onderwijs, Harm Hospers.

De profielschets besluit met een nadrukkelijke oproep aan vrouwen om zich kandidaat te stellen, dit in het kader van het beleid om “meer vrouwen in hoge functies” te benoemen.

Intussen wordt in de wandelgangen van de UM al druk gespeculeerd over mogelijke namen. Waar de UM nog nooit een vrouwelijke bestuurder heeft gehad wordt gewezen op de decaan bij rechten, Hildegard Schneider, als kanshebber. De huidige decaan bij psychologie, Bernadette Jansma, ligt minder voor de hand nu ze onlangs werd benoemd tot FHS-decaan, een post waarvoor lang naar geschikte kandidaten is gezocht. In de categorie mannen verwachten sommigen dat vicerector Hospers wellicht doorstroomt, anderen menen zeker te weten dat een dergelijke zet bij diens aanstelling is uitgesloten. Door velen genoemd ten slotte is de decaan van de FHML, Albert Scherpbier. Bij zijn aanstelling tot decaan in 2011 schreef Observant: “Hij staat bekend als een vriendelijk maar resoluut bestuurder, die goed luistert naar de ‘werkvloer’ en vervolgens knopen weet door te hakken.” Aan die reputatie lijkt in de afgelopen jaren weinig veranderd.

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

 

Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation is our focus. Where talent can flourish. A truly student oriented research university.

1. Algemeen

De Universiteit Maastricht (UM) is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit met een sterke traditie in onderwijs en onderwijsinnovatie. De UM profileert zich in binnen- en buitenland als een universiteit die ‘leading in learning’ is, waar kwaliteit van onderwijs voorop staat en het probleemgestuurde onderwijs in alle opleidingen wordt gepraktiseerd: student gecentreerd, samenwerkend leren in een kleinschalige inspirerende onderwijsomgeving. Met behulp van aan realiteit ontleende problemen wordt het leerproces van de student ontwikkeld en begeleid. De academische vorming aan de UM bereidt studenten niet alleen voor op het wereldburgerschap, maar vergroot ook hun baankansen na afstuderen.

De UM heeft een uniek onderzoekprofiel waarbij een inter- en multidisciplinaire aanpak voorop staan. De UM focust zich binnen dit kader op drie hoofdthema’s: Quality of Life, Europe in a Globalizing World en Learning and Innovation. Het onderzoek richt zich op internationale uitdagingen alsook regionale ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelt de UM nieuwe onderzoeksthema’s op het gebied van de natuurwetenschappen (bijv. biobased materials, systems biology, data-analysis) die van belang zijn voor de structuurversterking van de regio. Uitstekende onderzoeksfaciliteiten ondersteunen deze ontwikkeling.

De kwaliteit van de UM is internationaal bekend en trekt een substantieel aantal buitenlandse studenten aan, evenals een gedifferentieerde en internationale staf. Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen. De universiteit, 40 jaar jong, is met meer dan 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende.

De universiteit bestaat uit 6 faculteiten, die gezamenlijk 17 bachelor programma’s en meer dan 60 master programma’s verzorgen. De opleidingen binnen de universiteit zijn veelal Engelstalig en hebben vaak een internationaal of Europees vertrekpunt. UM-studenten benaderen grensoverschrijdende vraagstukken vanuit een breed, internationaal perspectief en lossen problemen op vanuit verschillende dimensies.

Het onderwijs in Maastricht scoort hoog op rankings mede dankzij het probleemgestuurd onderwijs waarvan de UM de Europese grondlegger is. Via deze onderwijsmethodiek doen studenten niet alleen essentiële kennis op, maar ook waardevolle vaardigheden. Het onderzoek aan de universiteit is multidisciplinair, thematisch van aard en vindt plaats in onderzoeksinstituten en schools.

2. Missie en toekomst van de Universiteit Maastricht

De UM is een jonge, stimulerende organisatie die staat voor innovatie en internationalisering van het universitair onderwijs en onderzoek. De universiteit kiest daarbij voor een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit, hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s, een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen en voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de (EU)-regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. De UM is in dat kader actief betrokken bij de Brightlands Campussen, Health Campus, Chemelot Campus, Smart Services Campus en Greenport Venlo en investeert een deel van haar strategische middelen in deze ontwikkelingen. In het aanverwante strategische programma Kennis As, investeert de UM samen met Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool en Provincie Limburg in economische structuurversterking in heel Limburg en de Euregio.

Voor een internationaal opererende universiteit als de UM is het belangrijk aansluiting te vinden bij de landelijke ontwikkelingen, maar daarnaast ook de mogelijkheden te benutten die de agenda van de Europese Commissie biedt. Hierbij is van zeer groot belang het programma Horizon 2020, het programma waarmee de Europese Unie (EU) door het stimuleren van wetenschap en innovatie en in samenwerking van bedrijfsleven en de academische wereld niet alleen het concurrentievermogen van Europa beoogt te vergroten, maar ook belangrijke maatschappelijke vraagstukken wil oplossen. Ook programma’s als Operationeel Programma Zuid-Nederland en Interreg spelen een belangrijke rol.

Op het gebied van onderwijs investeert de UM met het centrum voor onderwijsinnovatie(EDLAB) gericht in de innovatie van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), excellentie programma’s en ondersteunende onderwijsdiensten, zoals professionalisering van de onderwijskundige staf. Daarnaast wordt continue geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het portfolio onderwijs, door het ontwikkelen van nieuwe bachelor en masterprogramma’s die passen in de strategische visie van de UM.

3. Bestuur

De UM benadrukt het belang van een academische achtergrond en deskundigheid voor leden van het College van Bestuur (CvB). Het CvB is eindverantwoordelijk voor het beleid van de universiteit. Het CvB is belast met het bestuur en het beheer van de universiteit in haar geheel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benoemen van decanen en hoogleraren. Het CvB kan het initiatief nemen tot nieuwe opleidingen en (gelieerde) onderzoeksinstituten. Het CvB is tevens verantwoordelijk voor een doelmatig beheer van de financiën en voor alle overige beheerstaken.

Het Managementteam van de universiteit – dat uit het College van Bestuur, de decanen van de faculteiten en de vice-rector Onderwijs bestaat - is verantwoordelijk voor de strategische lijnen en de uitvoering daarvan. Een decaan heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de aansturing van de faculteit en voor de uitvoering en implementatie van de door het Managementteam gezamenlijk gedragen strategie.

Het College van Bestuur werkt volgens een overeengekomen portefeuilleverdeling in een collegiale bestuursvorm. Bestuurlijke uitgangspunten aan de UM zijn decentralisatie en participatie. Het CvB heeft de faculteitsdecanen mandaat verleend om binnen vastgestelde kaders besluiten te nemen over het primaire proces en de bedrijfsvoering. In de samenwerking met de medezeggenschapsorganen op alle niveaus staat openheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie en de academische gemeenschap centraal.

De studenten spelen een belangrijke rol. Niet alleen in de medezeggenschapsorganen maar ook als volwaardige spelers in allerlei projecten, zowel voor curriculaire als voor extracurriculaire activiteiten.

4. Positie Rector Magnificus

 • De Rector is lid van het College van Bestuur. De Rector draagt binnen het CvB een speciale verantwoordelijkheid voor de primaire processen van onderzoek en onderwijs. De richtlijnen schrijven voor dat de Rector een professor aan de universiteit moet zijn.

 • De Raad van Toezicht benoemt volgens een door de raad vast te stellen procedure de Rector voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. Het is een voltijdse functie.

5. Gewenste kwalificaties

 • De Rector is een (mede)bestuurder. Brede bestuurlijke ervaring, binnen en zo mogelijk ook buiten de universitaire wereld is vereist;

 • Hij/zij heeft een gedegen reputatie op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in zijn discipline. De wetenschappelijke discipline van de kandidaat past bij voorkeur in het portfolio van de universiteit;

 • Hij/zij is een intellectueel en heeft een brede belangstelling voor de wetenschap in de context van de huidige en toekomstige maatschappij;

 • Hij/zij heeft een bestuursstijl die gekenmerkt wordt door integriteit, respect, ambitie en openheid voor debat;

 • Hij/ zij is een teamspeler die graag samenwerkt met studenten, medewerkers, het Managementteam, in medezeggenschapsorganen en in het College van Bestuur, waarin volgens de beginselen van collegiaal bestuur wordt gewerkt. Hij/zij is toegankelijk voor studenten;

 • Hij/zij kan studenten en medewerkers inspireren en weet studenten en medewerkers te activeren in het proces van medezeggenschap;

 • Hij/zij beschikt over strategische kwaliteiten, maar heeft ook oog voor de vertaling van strategie naar de operationele werkwijze. Communicatieve vaardigheden zijn van groot belang;

 • Hij/zij heeft gevoel voor menselijke verhoudingen en is in staat doeltreffende samenwerkingsverbanden binnen en buiten de universiteit tot stand te brengen;

 • Hij/zij kan invulling geven aan de profielkenmerken van de Universiteit Maastricht, in het bijzonder de onderwijsinnovatie, kwaliteit van onderwijs en onderzoek, internationalisering en de relatie met de (eu)regio;

 • Hij/zij realiseert de visie op ontwikkeling van de Universiteit Maastricht, zoals neergelegd in het strategisch programma. Speerpunten daarin zijn internationalisering, versterking (middelen voor) onderzoek en innovatie;

 • Hij/zij beschikt over het vermogen om in een complex landelijk en internationaal netwerk te functioneren en daarin de Universiteit Maastricht te vertegenwoordigen en voor de Universiteit Maastricht te staan;

 • Hij/zij moet gelijktijdig kunnen verdiepen en uitbouwen om de positie van de Universiteit Maastricht regionaal, nationaal en internationaal te verstevigen;

 • Hij/zij speelt een initiërende rol in het bevorderen van contacten van de buitenwereld met de Universiteit Maastricht en vice versa zowel regionaal, nationaal als internationaal;

 • Hij/zij representeert de Universiteit Maastricht op waardige wijze, in het bijzonder via academische plechtigheden;

 • Hij/zij is voorzitter van het College van Decanen.

 

Aangezien de UM een beleid voorstaat waarin meer vrouwen in hoge functies worden benoemd, wordt geschikte vrouwelijke kandidaten met nadruk gevraagd hun belangstelling voor de functie kenbaar te maken.

Op deze functie is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing.

TS/NH/151214

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)