Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Diversiteitsnota: iedereen moet zich thuis voelen aan de UM

MAASTRICHT. De studenten- en medewerkerspopulatie aan de UM moet in de toekomst een gevarieerder beeld gaan vertonen. En iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen. Daarvoor, zo schrijft een werkgroep en vindt ook de rector, is een op de lange termijn gericht diversiteits- en inclusiviteitsbeleid nodig. En dan gaat het dus niet alleen over vrouwen of etnische minderheden.

Anderhalf jaar nadat een universitaire werkgroep ‘diversiteit’ in het leven is geroepen ligt er nu een rapport over het gewenste beleid. Voor wie concrete doelen verwacht, met aanwijzingen hoe daar te belanden: die staan er niet in. De werkgroep definieert de termen, analyseert waarom de UM baat zou hebben bij meer diversiteit en inclusiviteit, en kondigt vervolgens de komst van een programmamanager aan die handen en voeten aan het geheel moet gaan geven.

Waarom is diversiteitsbeleid nodig? Omdat de UM nu al een divers studenten- en medewerkersbestand heeft waarbij mensen worden opgeleid voor banen in een globaliserende wereld; het rapport zegt het niet zo duidelijk maar dat kan kennelijk nog beter, nog diverser. Mensen moeten zich hier vervolgens ook thuis kunnen voelen; daarom dient de universiteit rekening te houden met ieders “verschillende wensen en verwachtingen, op alle niveaus van de organisatie”. Bovendien zal het de reputatie van de UM positief beïnvloeden, en dat kan weer meer studenten opleveren.

Belangrijk is ook dat divers samengestelde teams “creatiever, innovatiever en efficiënter” zijn, en dat er daarin “meer gezichtspunten” over tafel gaan. Maar, waarschuwt men, dat gebeurt alleen als er “sprake is van expliciet management van deze diversiteit”. Om die reden zullen alle leidinggevende figuren, van de tutor in de onderwijsgroep tot de directeur van een dienst of de decaan van een faculteit, “diversiteitsgevoelig” moeten zijn of worden. Dat betekent in ieder geval aandacht voor interculturele competenties.

Hoe breed we dat laatste moeten zien wordt niet uitgelegd, maar de definitie van diversiteit in het rapport is zeer veel omvattend. Mensen kunnen op allerlei terreinen van elkaar verschillen, niet alleen qua geslacht en etnische afkomt, maar ook qua leeftijd, nationaliteit, godsdienst, seksuele voorkeur, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte en sociale status; het rapport noemt al deze en zelfs nog meer categorieën. Bij de UM zal met dat alles rekening moeten worden gehouden, zodat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Eerder omgekeerd: ieders talenten moeten worden benut.

Wat dat betekent voor het concrete beleid vermeldt het rapport niet, wel hoe het niet moet. De groepsgewijze benadering - meer vrouwen, meer minderheden - is volgens het rapport niet effectief, althans, als dat de enige aanpak is. Het staat er allemaal wat omfloerst maar de werkgroep diversiteit lijkt te vinden dat de groepsgerichte benadering aangevuld moet worden met beleid dat focust “op individuele verschillen”. Er moet “uitdrukkelijk aandacht” komen voor  “het complexe karakter van samenwerking tussen personen die van elkaar verschillen”. Ook hier ontbreekt nadere uitleg.

Voor succesvol beleid, schrijft de werkgroep, zijn duidelijk omschreven doelen nodig. Die zullen straks op elk niveau apart worden bepaald, van vakgroep tot faculteit, van onderzoeksinstituut tot service center. Hoe de doelen van de hogere niveaus (universiteit, faculteit) zich verhouden tot die in de lagere regionen is niet duidelijk. Wel wordt benadrukt dat concrete begin- en eindpunten moeten worden gedefinieerd, inclusief tijdschema’s.

De leiding van dit hele proces komt in handen van de rector, bijgestaan door een adviesraad, met daarin onder anderen de bestuursvoorzitter van het MUMC+, Marja van Dieijen.

Verder wordt er dus een programmamanager aangesteld voor de “concrete vormgeving” van het beleid. Die zal worden betaald uit een pot van 250 duizend euro die jaarlijks voor dit beleid zal worden uitgetrokken. Daaruit zal ook wetenschappelijk onderzoek op dit thema worden betaald.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)