Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

U-raad stuurt publiek weg bij debat over ontgroening

MAASTRICHT. De universiteitsraad besloot afgelopen week om weliswaar vragen te stellen aan het college van bestuur over de sancties tegen twee studentenverenigingen, Tragos en Circumflex, maar dan wel zonder publiek. Alleen dan geeft het college echte antwoorden, was de redenering.

Tragos heeft volgens rector Rianne Letschert voor de tweede maal de Gedragscode Introductietijd geschonden en liep daarmee tegen een sanctie van ongeveer 8000 euro op: het equivalent van 30 ’bestuursmaanden’. Vorig jaar had de vereniging al een formele waarschuwing gekregen.

Circumflex kreeg dit jaar een waarschuwing en dreigt bij recidive volgend jaar een deel van haar subsidie kwijt te raken.

Zijn daar vragen over gesteld in de universiteitsraad? Nee. Althans, niet in het openbare deel. Maar wel in het vertrouwelijke deel van de raadsvergadering, zo lieten goed ingevoerde bronnen - op hun getuigenis is dit artikel gebaseerd - achteraf weten.

Waarom vertrouwelijk? Deze keer niet op verzoek van het college van bestuur, zegt raadsvoorzitter Jonathan van Tilburg desgevraagd tegen Observant: “Tijdens de voorbespreking is door een deel van de studentengeleding om behandeling achter gesloten deuren verzocht. Wegens de gevoeligheid van het onderwerp. Het gaat om de raadsleden van Dope die tevens lid zijn van Tragos of Circumflex.”

Een van hen was tot voor kort zelfs voorzitter van Tragos en als zodanig medeverantwoordelijk voor de jongste ontgroening.

Van Tilburg gaf persoonlijk ook nog een zetje in diezelfde richting. Hij opperde dat de kans op echte antwoorden van het college van bestuur een stuk groter zou zijn in een besloten setting.

Andere studenten (Novum) verzetten zich met een principieel beroep op openbaarheid, maar delfden het onderspit: de aan Tragos en Circumflex gelieerde studenten zijn in de meerderheid. De personeelsgeleding hield zich grotendeels afzijdig bij dit debatje, en ook tijdens de latere (besloten) rondvraag.

Alleen de studenten stelden dus vragen. Het was een “heftig en langdurig” debat, zegt Van Tilburg. Waarom een boete, waarom zo hoog? Uit de hoek van de Tragos/Dopestudenten werd clementie bepleit met het argument dat Tragos “nog jong is en nog niet goed op de hoogte met wat wel of niet kan”. Tragos is opgericht in 1982.

Belangrijke vraag ook: wat precies waren nu die overtredingen? Letschert gaf geen nadere details, althans niet meer dan wat vorige week ook al via Observant  bekend was geworden: inbreuken op het terrein van persoonlijke hygiëne, voeding en nachtrust. Verder zei ze dat niet alleen de rapportage van de directeur van het studentenservicecentrum maar ook gesprekken met aan de ontgroening deelnemende studenten het beeld hadden ingekleurd.

Nieuw was nu ook dat ze haar motieven uit de doeken deed. Dat het college zo stevig had ingegrepen was vooral om aan de verenigingen en de buitenwereld duidelijk te maken dat men schending van de ontgroeningsgedragscode serieus neemt. “We beoogden een schokeffect, we wilden een stevig signaal geven, voor de universiteit is dit een zeer belangrijk dossier”, zou Letschert gezegd hebben.

Daarnaast speelt de kwestie van bevoegdheden: als de U-raad instemmingsrecht heeft bij de toekenning van ‘bestuursmaanden’, kan de rector die dan wel eigenmachtig intrekken zonder opnieuw de raad te consulteren? Die zaak wordt nader bekeken, zo klonk het.

De rector werd tevens gevraagd naar de koerswijziging in haar publiciteitsbeleid. Vorig jaar was opening van zaken gegeven over de precieze aard van overtredingen en haar reactie daarop; ze liet toen ook weten dat er geen reden was om over dit soort zaken “geheimzinnig” te doen. Dit jaar echter hield ze de kaken stijf op elkaar. Het enige wat de buitenwereld te horen kreeg was dat er schendingen van de gedragscode waren geweest en welke sancties het college daarop had afgekondigd.

Letschert antwoordde volgens de bronnen dat ze inderdaad in de loop van het jaar anders over publiciteit was gaan denken. Die zou, met het geweld waarmee ook de ‘populaire’ media op ontgroeningskwesties duiken, kunnen leiden tot stigmatisering van de verenigingen, tot een beeld dat ook de Maastrichtse studentenverenigingen maar niet willen deugen - denk aan het Groningse Vindicat. Voor die beeldvorming had ze de verenigingen willen behoeden. De rector voegde er nog aan toe dat ze ook vorig jaar geen details had gegeven over de gebeurtenissen in de groentijd. Dat klopt in zoverre dat ze dat niet persoonlijk heeft gedaan. SSC-directeur Breuls gaf die details toen wel, uiteraard met goedkeuring van de rector. Dit jaar is Breuls te verstaan gegeven dat hij niets naar buiten mocht brengen. Met de voorzitters van de verenigingen waren eveneens afspraken gemaakt over de restrictieve publiciteit.

De studentengeleding toonde zich na de beantwoording tevreden. “Deze rector heeft héél veel krediet bij de raad”, luidt het commentaar van een raadslid achteraf.

Intussen blijft het onduidelijk of het besloten karakter van deze vergadering opleverde wat bijvoorbeeld Van Tilburg ervan verwachtte. Had de rector dit allemaal niet ook in het openbaar gezegd willen hebben? Het zou goed kunnen van wel, temeer omdat Letschert ook nu geen details gaf over het neteligste punt: de precieze gang van zaken tijdens de ontgroeningen.

 

Dan nog dit: omdat de U-raad in beslotenheid vergaderde weet de rest van de universiteit, dus zo’n twintigduizend mensen minus de 18 U-raadsleden, officieel niets van het bovenvermelde debat. Vindt de raad het beleid van het college van bestuur gerechtvaardigd? Te streng? Niet streng genoeg? Voor de universitaire gemeenschap blijft dat verborgen.

Hiermee geconfronteerd erkent voorzitter Van Tilburg dat dat inderdaad wel een probleem is. Hij zal, zo vertelt hij daags na de raadsvergadering, op korte termijn in het U-raadspresidium, het ‘dagelijks bestuur’ van de raad, voorstellen om een communiqué op te stellen met daarin het standpunt van de raad.

En inderdaad, afgelopen dinsdag 3 oktober kwam het presidium met een mededeling. Daarin staat dat men de overtredingen van de gedragscode betreurt maar dat de raad verder helaas geen standpunt in kan nemen omdat men niet op de hoogte is gesteld van de feitelijke overtredingen. 

Tot slot: uiteraard is de rector gevraagd om commentaar te geven op dit artikel. Daartoe was ze niet bereid.

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2017-10-02: Simon
En hiermee is de U-raad dus onderdeel van het probleem.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)