Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Universiteiten geïrriteerd: minister komt afspraken niet na

NEDERLAND. Universiteiten willen hun afspraken met het ministerie nakomen, maar die maakt dat niet makkelijk. De minister heeft een aantal maatregelen niet doorgevoerd en bezuinigt tegen de afspraken in toch op het onderwijs.

De prestatieafspraken zijn “nadrukkelijk een wederzijdse afspraak van de universiteiten én de overheid”, schrijft universiteitenvereniging VSNU. Afspraken over de bekostiging van alle plannen en over aanpassing van wetten en regels zijn “absolute voorwaarden” voor het halen van de doelen.

Maar omdat het kabinet vlak na ondertekening viel en de recessie blijft aanhouden, lukt het minister Bussemaker niet om veel geld te steken in het onderwijs. Investeringen zijn “een noodzakelijke randvoorwaarde”, maar volgens de universiteiten wordt er juist bezuinigd, waardoor hun ambities onder druk komen te staan.

Daarnaast zijn de universiteiten niet blij dat de Tweede Kamer een aantal maatregelen heeft teruggedraaid of tegengehouden die het rendement en de doorstroming had moeten verbeteren. Zo zou de afschaffing van de langstudeermaatregel negatieve gevolgen hebben op het rendement. Verder zijn ze teleurgesteld dat ze voor schakelprogramma’s niet het instellingscollegegeld mogen vragen en balen ze dat de mogelijkheid om student-promovendi aan te stellen niet in de wet is opgenomen.

Ook de hogescholen benadrukken dat minister Bussemaker niet alle afspraken is nagekomen. Ze zijn bijvoorbeeld niet blij met de in hun ogen beperkte mogelijkheid om mbo’ers te selecteren voor bepaalde hbo-studies. Ook maken ze zich zorgen over de tweejarige associate degree opleidingen. Die worden vaak in deeltijd aangeboden, maar over de toekomst van deeltijdonderwijs schept de overheid maar geen duidelijkheid.

Onderwijsinstellingen hebben eind 2012 met het ministerie prestatieafspraken gemaakt over onder meer het aantal contacturen in het eerste studiejaar, de honourprogramma’s en het studiesucces. Ook moesten de onderwijsinstellingen hun eigen ‘profiel’ versterken. Een commissie beoordeelde hoe ambitieus en haalbaar de plannen waren. Hoe beter de beoordeling, hoe meer geld de onderwijsinstellingen ervoor zouden krijgen.

Minister Bussemaker erkent dat niet alle afspraken zijn nagekomen. Aan het eind van het jaar bekijkt ze samen met hogescholen en universiteiten of de doelen moeten worden bijgesteld.

HOP, Petra Vissers

 

 

Bussemaker tempert verwachtingen over pretatieafspraken

NEDERLAND. Hogescholen en universiteiten kunnen hun prestatieafspraken misschien niet helemaal nakomen, erkent minister Bussemaker.  Dat komt door onderwijsbezuinigingen en gewijzigd kabinetsbeleid.

Betere docenten, meer lesuren, snellere studenten, minder eenheidsworst... Ruim twee jaar geleden maakten universiteiten en hogescholen prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Het moest afgelopen zijn met de onderlinge wedijver. Onderwijsinstellingen konden zich beter op hun eigen sterke punten gaan richten in plaats van elkaar vliegen af te vangen. In 2016 zou er al aanzienlijke verbetering zichtbaar moeten zijn.

De grote vraag is of die afspraken werkelijk iets uithalen. Bussemaker denkt van wel, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het is te vroeg om de voortgang in beeld te brengen, maar het is volgens haar duidelijk dat er “een aanzienlijke dynamiek” is ontstaan. De onderwijsinstellingen zijn onder meer bezig met het opzetten van brede bacheloropleidingen en speciale onderwijstrajecten voor de beste studenten. Hogescholen richten centers of expertise op, waarin ze onderwijs en toegepast onderzoek koppelen.

“Ik hoor geregeld dat de prestatieafspraken ertoe bijdragen dat er binnen instellingen een levendige discussie met alle geledingen plaatsvindt over de kwaliteit van het onderwijs, en dat men gedwongen wordt deze discussie scherp te voeren”, schrijft ze tevreden.

Meer dan dat kan de minister nog nauwelijks melden. Sterker nog, ze tempert nu al de verwachtingen. Er is immers een nieuw kabinet aangetreden en daardoor is de overheid haar afspraken met de onderwijsinstellingen niet helemaal nagekomen. Er is iets minder geld “dan voorzien” en sommige wetten zijn er nog niet doorheen. Onderwijsinstellingen mogen hun studenten bijvoorbeeld minder streng selecteren dan ze wellicht zouden willen.

“De prestatieafspraken zijn geen doel op zich”, onderstreept Bussemaker in haar brief. “Het gaat erom een cultuur te stimuleren, waarin kwaliteit van onderwijs èn onderzoek wordt bevorderd, een zogenoemde kwaliteitscultuur.”

Dat klinkt toch anders dan de afrekencultuur die het vorige kabinet wilde introduceren: wie beter presteerde, zou meer geld krijgen dan de rest. Zeven procent van de totale onderwijsfinanciering hangt met de afspraken samen. Nu wijst de minister met enige nadruk vooruit naar de tussentijdse beoordeling die later dit jaar volgt. De onderwijsinstellingen mogen uitleggen hoe de veranderingen in financiën en wetgeving hun doelstellingen beïnvloeden. Misschien moeten de afspraken dan worden bijgesteld, aldus Bussemaker.

HOP, Bas Belleman

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)