Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Integratie buitenlandse studenten moet beter

Er is een toenemende segregatie tussen groepen studenten al naar gelang hun nationaliteit, en daar moet nodig iets aan gedaan worden, vindt een projectgroep onder voorzitterschap van de rector. Al was het maar omdat het de werking van het probleemgestuurde onderwijs belemmert.

Vooral de twee grootste groepen, Nederlanders en Duitsers, vermengen zich nauwelijks, of hooguit tijdelijk in de onderwijsgroepen. Daarbuiten gaat ieder zijns weegs. Goed te verklaren, schrijft de projectgroep in het rapport ‘Promoting diversity; improving social integration at Maastricht University’, want er zijn inderdaad verschillen. In leeftijd – Duitsers zijn vaak ouder – maar ook in mentaliteit en studiehouding. Waar de twee groepen apart optrekken zodra de onderwijsruimtes zich sluiten zou in een traditionele academische omgeving met hoorcolleges nog geen man overboord zijn, maar in Maastricht ligt dat anders. Probleemgestuurd onderwijs vergt participatie en nauwe samenwerking van iedereen: spanningen, onevenwichtigheden, zich niet thuis voelen, dat alles heeft direct gevolgen voor het onderwijsproces zelf. Iets wat des te sterker geldt voor de buitenlandse studenten die niet tot een van de twee hoofdgroepen behoren. Zij, meldt de projectgroep, voelen zich eerder ontheemd en vervreemd, en dat kan weer tot eenzaamheid en depressies leiden. De taal is daarbij uiteraard een probleem. Wanneer tijdens pauzes Nederlands of Duits wordt gesproken voelen anderstaligen zich buitengesloten, en dat is nog sterker het geval indien zelfs in de internationale onderwijsgroep het Engels, al is het maar even, wordt verruild voor een der twee dominante talen. Die dingen gebeuren, zegt de projectgroep, wier rapport gisteren (na sluiting van Observant) door de universiteitsraad werd besproken.

Al met al is er sprake van een reëel probleem dat niet voor niets vorig jaar door de studentengeleding in de U-raad op de agenda is gezet, zo blijkt uit de nota. Daarin komen ook mogelijke maatregelen aan bod. Zo zou elke faculteit een ‘zware’ commissie in het leven moeten roepen die de eigen situatie analyseert en aanpakt. Een UM-breed seminar in september over integratie en culturele diversiteit moet dat project aanjagen. Verder wordt een eigen gebouw (community building) bepleit dat als ontmoetingscentrum kan dienen: op dit moment wordt de UB daar min of meer voor misbruikt. De projectgroep doet een beroep op de studentenverenigingen om zich nu eindelijk eens echt in te spannen om ook buitenlandse studenten binnen te halen. En omdat integratie vooral een mentaliteitskwestie is bepleit men een gedragscode die uitgaat van waarden als respect, eerlijkheid en toewijding en die verder zulke ongelijksoortigheden behandelt als ‘geen drugs aan de UM’ en ‘ieder wordt geacht Engels te spreken, binnen en buiten de onderwijssetting, als de situatie daarom vraagt’. Het Talencentrum wordt opgeroepen meer goedkope Engelse maar ook Nederlandse cursussen te verzorgen. Buitenlandse studenten hechten namelijk waarde aan kennis van het Nederlands, zegt het rapport, om zich makkelijker door de stad te bewegen maar tevens omdat het cv er indrukwekkender van zou worden.

Een politiek gevoelig thema betreft de aanbeveling om de werving in het buitenland realistischer en eerlijker te laten verlopen. Veel buitenlanders klagen, eenmaal in Maastricht, dat de internationale universiteit die ze beloofd was eerder een Duits bastion lijkt. Maar die realistischer voorstelling van zaken “mag de werving niet schaden”, schrijft de projectgroep, die verder geen uitweg uit dit dilemma biedt.

Het college van bestuur tenslotte heeft zich in grote lijnen achter de nota gesteld, maar houdt wel nog wat slagen om de arm waar het gaat om de financiering van activiteiten.

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)