Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Werkdruk FHML-personeel hoger door bezuinigingen

Voor het komende jaar een aantal noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren om de balans in de eerste (overheids-)geldstroom snel op nul te brengen, voor later echter vooral strategische keuzes maken en dan eventueel de eerdere kortetermijnmaatregelen weer intrekken. Dat is de lijn die de faculteit Medicine, Health and Life sciences (FHML) gekozen heeft voor haar begroting 2012.

Komend jaar gaat het om een besparing van zes miljoen (op een totale rijksbijdrage van 68 miljoen), vanaf 2014 is dat zelfs 9 miljoen. In die fase is de structurele aanpak van kracht: zwakkere onderzoekslijnen en slecht presterende opleidingen zullen het veld moeten ruimen, en er gaat minder naar zaken als huisvesting – indikken en efficiënter gebruik van onderwijs- en labruimtes -, personeel en talentontwikkeling. In de personele sfeer zijn vooral de medewerkers met tijdelijke contracten de dupe: het personeelsbudget krimpt met 3 procent in 2012. Wat de talentontwikkeling betreft – de faculteitsraad stelde er vragen over - is de pil iets minder bitter dan het lijkt: de 8 ton die oorspronkelijk was begroot voor alles op het gebied van talentbevordering en cursussen, inclusief de Kootstra-beurzen (genoemd naar de oud-decaan) voor aankomende aio’s en dito postdocs, wordt teruggebracht tot 5 ton, altijd nog een halve ton meer dan het huidige jaarbudget.

Aan de inkomstenkant zal ook wat moeten gebeuren, realiseert de faculteit zich. Het bestuur kiest voor “groei over de volle breedte van het opleidingenpalet”, en in het onderzoek voor een grotere tweede en derde geldstroom. De hoop is dat een deel van het personeel dat nu nog uit de eerste geldstroom wordt betaald, straks kan worden overgenomen door andere financiers. Ook het ‘vermarkten’ van onderwijs, zoals de verkoop van het medische curriculum aan Saoedi-Arabië, wordt verder gestimuleerd.

Onder het wetenschappelijk personeel van de faculteit heerst enige onrust over de taakverzwaring in het onderwijs nu er minder geld beschikbaar is, zo bleek tijdens een vergadering over de UM-begroting van de universiteitsraadscommissie financiën en personeel. Wp-lid Mark Govers, afkomstig uit de FHML, maakte melding van de volgens hem enorme reductie van normuren, het vaste aantal uren per onderwijsrol. Voor coördinerende rollen krijgen de vakgroepen minder compensatie, zo meldt de FHML-begroting, en dat geldt in versterkte mate voor de blokken met minder dan 20 studenten; daar wordt ook nog op de uitvoerende rollen gekort. Govers wees er in de UR-commissie op dat ook grotere blokken een reductie van soms wel 40 procent moeten verduren. Voor andere taken zijn echter hier en daar meer uren beschikbaar. Al met al vroeg Govers zich af “hoe het kan dat die docenten niet ziek worden, gezien de verzwaring van de werklast”.

Navraag bij de directeur van het onderwijsinstituut van de FHML, Mirjam oude Egbrink, leert dat men daar een percentage van 40 niet thuis kan brengen. “Ik kan niet zo gauw een ander percentage noemen maar het moet veel lager zijn. We laten bijvoorbeeld de tutorrol ongemoeid, die vinden we te belangrijk om er op te bezuinigen.” Ze wijst er wel op dat bij de gezondheidswetenschappelijke poot van de faculteit minder uren worden gecompenseerd dan voorheen, niet vanwege de nieuwe begroting maar als gevolg van eerdere besluiten. Het onderwijsinstituut heeft met ingang van 2009-‘10 de normen voor GW en geneeskunde (en biomedische wetenschappen) gelijk getrokken. De effecten zijn vorig en dit jaar zichtbaar geworden, zo valt in de begroting te lezen. Bij GW waren de normen altijd veel ruimer.

In de faculteitsraad FHML ten slotte is met verontwaardiging gereageerd op het intrekken van de compensatie voor het werk van de personeelsgeleding in de raad. Ook een aanbod van decaan Scherpbier om het budget dan op zijn minst te halveren viel niet in goede aarde. Raadsvoorzitter Pim Dassen: “Met de begroting als geheel kunnen we leven, maar op dit punt gaan we geen koehandel plegen. Wie vindt dat raadswerk maar in de vrije tijd gedaan moet worden, neemt de raad niet serieus. Ik voorspel dat er dan over twee jaar geen medewerker zal zijn die zich nog kandidaat stelt.”

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)