Mols: “We doen het al goed”

Universiteiten maken prestatieafspraken

15-12-2011

De VSNU heeft met staatssecretaris Zijlstra een akkoord bereikt dat moet leiden tot beter onderwijs en onderzoek. Op basis daarvan maakt elke universiteit prestatieafspraken. Wie die niet nakomt, krijgt minder geld.

In het zogenoemde ‘hoofdlijnenakkoord’, dat vanmiddag ondertekend werd, nemen de universiteiten maatregelen om het rendement van opleidingen te verhogen en de studie-uitval te beperken.

Tegelijk moet het onderwijsprogramma uitdagender en intensiever worden. Uiterlijk in 2015 bieden opleidingen in het eerste bachelorjaar ten minste twaalf contacturen per week aan.

Een andere afspraak is dat universiteiten hun onderwijsaanbod tegen het licht gaan houden. Ze zullen opleidingen afstoten die onvoldoende aansluiten bij het profiel waarmee ze zich willen onderscheiden. Om de internationale positie van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek te versterken moet elke universiteit een wetenschappelijk zwaartepunt kiezen waarmee het tot de wereldtop behoort.

In 2013 is er voor de plannen 142 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 84 miljoen euro ‘voorwaardelijke financiering’. Ten opzichte van het totale universitaire budget van ruim vier miljard euro is dat niet bijzonder veel: slechts twee procent. Dat zal oplopen tot 2,5 procent in 2016. Dan wordt bekeken of de prestatieafspraken zijn nagekomen. Zo niet, dan zullen universiteiten een deel van de gelden niet langer krijgen.

Toch blijft het afwachten of de soep werkelijk zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend, want de universiteiten krijgen nogal wat ruimte. Zo mogen ze zelf aan Zijlstra voorstellen waarop hij ze zou moeten afrekenen. Bovendien gaan de universiteiten hun plannen ook nog eens “op elkaar afstemmen”, zodat ze elkaar niet onnodig gaan overtroeven.

En zelfs als een universiteit uiteindelijk in gebreke blijft en haar eigen prestatieafspraken niet nakomt, is er nog een uitweg. Het bestuur kan een beroep doen op de ‘hardheidsclausule’. Dan zal Zijlstra een commissie langs laten komen, die moet beoordelen of de doelen misschien door ‘onvoorziene omstandigheden’ niet zijn gehaald.

UM 

UM-rector Gerard Mols is niet ontevreden over het akkoord “maar veel van wat nu is afgesproken deden we al, bijvoorbeeld de profilering, dus daar hadden we de staatssecretaris niet voor nodig. De Universiteit Maastricht profileert zich op onderwijsgebied al jaren met het pgo, met een beperkt aantal masters, met een internationale en Europese oriëntatie, en we streven naar een goede mix van nationaliteiten en een international classroom. In het onderzoek hebben we ook altijd keuzes gemaakt en daarmee gaan we nu een stapje verder in het nieuwe strategisch programma. Niet omdat Zijlstra het wil maar omdat we zelf het belang ervan inzien. We hebben drie grote thema’s vastgesteld: kwaliteit van leven, Europa in een globaliserende wereld, en leren en innovatie. Die gaan we verder uitwerken.

“Belangrijk is dat we straks bilaterale prestatieafspraken met de staatssecretaris gaan maken. Wij hebben er altijd voor gepleit dat dat met de afzonderlijke universiteiten gebeurt en niet met de VSNU, want de onderlinge verschillen zijn groot. Als UM zitten we redelijk goed, ons studiesucces is hoog, de uitval is laag. Maar als wij op dat vlak nog beter willen presteren, moeten we een enorme inspanning leveren voor een paar procentjes verbetering, terwijl een universiteit die het nu heel slecht doet, met een geringe inspanning heel veel kan bewerkstelligen.

“Er is in het akkoord ook sprake van de introductie van een jaarklassensysteem en het invoeren van een bindend studieadvies in het tweede en derde jaar. Ik denk niet dat we daar iets mee gaan doen. Het BSE in ons eerste jaar is erop gericht dat de studenten die doorstromen het programma verder aan zullen kunnen.”

 

 

HOP/Wammes Bos

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.