Nieuw wp-loopbaanbeleid: transparant en vrouwvriendelijk

06-04-2017

MAASTRICHT. Er komt een UM-breed tenure track beleid dat wetenschappers een redelijke kans moet bieden om promotie te maken en een vaste baan te krijgen, mits aan bepaalde welomschreven voorwaarden voldaan is. Vrouwen worden extra aangemoedigd.

Anderhalf jaar na de eerste aankondiging dat het personeelsbeleid voor de wetenschappelijke staf op de schop zou gaan, en na herhaalde bezweringen van de in september aangetreden rector Rianne Letschert dat er te veel tijdelijke banen zijn en dat de doorstroming van vrouwen naar hogere posities extra aandacht behoeft, ligt er nu dus een beleidsnota die precies op die punten ingaat.

Het leverde haar gisteren (woensdag) de complimenten op van het Lokaal Overleg, het orgaan waarin de vakbonden met het college van bestuur onderhandelen. Niet dat er geen kritiek was, maar die betrof veeleer de precieze uitwerking dan de grote lijnen. De universiteitsraad krijgt volgende week nog de kans zich erover uit te spreken; ook dat kan nog tot wijzigingen leiden.

Tenure track (TT) staat voor een loopbaanbeleid waarin wetenschappers kunnen doorstromen naar een hogere vaste (tenure) positie. Her en der binnen de UM gebeurde daar wel iets aan, maar van een uniform en transparant beleid was geen sprake, zegt Letschert.

De regeling voorziet in een periode van vijf jaar waarin de kandidaat naar de eisen van de hogere positie toegroeit. Van begin af aan moet duidelijk zijn aan welke eisen voldaan moet worden; de nota spreekt van “concrete, eenduidige en haalbare” criteria. Dat zou dus een einde moeten maken aan willekeur in het benoemingsbeleid.

Faculteiten stellen ieder een eigen TT-commissie in die de doorslag gaat geven bij de vraag of een kandidaat inderdaad aan de eisen heeft voldaan en dus benoemd wordt of weg moet.

Opvallend element in de nota is de grote nadruk die op diversiteit en met name op de vertegenwoordiging van vrouwen is gelegd. Zo moet de facultaire commissie minimaal voor 30 procent uit vrouwen bestaan. Verder dient de tekst van de wervingsadvertenties (in- en extern) “in lijn met het diversiteitsbeleid van de UM” te zijn, en “streven” faculteiten er naar om ten minste de helft van de TT-vacatures met vrouwen op te vullen. Een hard quotum wordt niet vastgelegd, maar de bedoelingen zijn duidelijk genoeg. Temeer omdat de benoemingsadviescommissie, dat is de commissie die per vacature kandidaten ter benoeming voordraagt, schriftelijk bij het faculteitsbestuur moet melden wat ze precies voor “inspanningen” heeft verricht om vrouwen binnen te halen.

Minstens even vrouwvriendelijk is het beleid om rekening te houden met “bijzondere omstandigheden”, die wellicht verhinderen dat iemand binnen de vijf jaar klaar is voor de stap omhoog. De maximale uitloop bedraagt zelfs opnieuw vijf jaar: men mag dus tien jaar over het hele traject doen. Wie in deeltijd werkt - wel minimaal een 0,6 aanstelling - krijgt naar rato extra tijd. Ouderschap (“veel kandidaten zijn in een fase van hun leven dat ze kinderen krijgen. De UM wil hiermee rekening houden”), ziekte, mantelzorg; het kan allemaal reden zijn om verlenging aan te vragen.