Intensiever toezicht UM bij ontgroeningen

31-05-2017

MAASTRICHT. “Hier in Maastricht heb ik geen signalen gekregen dat er tijdens de ontgroening dingen gebeuren die niet kunnen”, zegt rector Rianne Letschert. Maar ze geeft toe dat ze niet overal zicht op heeft. En de SSC-directeur gaat onaangekondigde bezoekjes afleggen.

Ontgroenen is weer in het nieuws. Onlangs werd bekend dat er een strafrechtelijk vervolg komt op het incident uit 2016 bij het Groningse corps, Vindicat, waarbij een ouderejaars op het hoofd van een ‘feut’ stond. De universiteit daar voert nu een gedragscode in, iets wat in Maastricht al jaren bestaat. NRC Handelsblad publiceerde vervolgens een serie over ontgroenen, vooral over de Groningse praktijken. Daarbij deed de krant een beroep op de wet openbaarheid van bestuur om gegevens boven water te krijgen. Opvallende uitkomst: de instantie die namens de Groningse universiteit toezicht diende te houden, werd jarenlang door de studentenverenigingen genegeerd. Ze gingen gewoon hun eigen gang.

Zoiets, zegt Letschert en ook de directeur van het studentenservicecentrum (SSC), Pascal Breuls, is in Maastricht niet mogelijk. Dat heeft deels te maken met de leeftijd en daarmee de statuur van de verenigingen; in Groningen is Vindicat bijvoorbeeld ouder dan 200 jaar en een instituut op zich, waarvan de bestuurders - op zijn minst tot voor kort - openlijk afstand konden nemen van de universitaire opvattingen.

In Maastricht is de verwevenheid van de verenigingen met de universiteit veel groter. Daarin speelt vooral de SSC-directeur een grote rol. Breuls confereert elke zes weken met de voorzitters over allerlei onderwerpen, ook over de introductietijd. De verenigingen zijn verplicht hun ontgroeningsdraaiboeken van tevoren te tonen, net als de dertig disputen die onder de vlag van Onafhankelijk Maastricht door het leven gaan. Breuls: “Een paar weken geleden zijn die draaiboeken ingeleverd en ik heb er hier en daar wel wat vragen bij. Dan staat ergens dat de eerstejaars elke avond worden overhoord over bijvoorbeeld de mores van het dispuut, en als ze dat niet goed doen, moeten ze opdrachten uitvoeren. Ik wil weten wat voor opdrachten dat zijn, waar het zich afspeelt, wat de tijdsplanning is.” Dat laatste houdt verband met de regel in de Gedragscode Introductietijd die voorschrijft dat tijdens de ontgroening minimaal zes uur onafgebroken slaap per nacht verplicht is. Die gedragscode wordt door alle verenigingen en alle georganiseerde disputen jaarlijks ondertekend. De portee ervan (onder meer geen of weinig alcohol, geen vernederingen, waarborging van fysieke en psychische veiligheid) is de verenigingsbestuurders onlangs nog eens extra ingepeperd op hun jaarlijkse vergadering met de Commissie Kennismakingstijden van de UM. Die commissie heeft een studentenpsycholoog (tevens vertrouwenspersoon voor de verenigingen) en de bedrijfsarts in haar gelederen, Breuls zelf is voorzitter. Hij is als SSC-directeur ook degene die bij overtredingen sancties oplegt, “na overleg met het college van bestuur”, heet het in de reglementen. Zo staat op het niet-inleveren van een draaiboek de straf dat vereniging of dispuut geen mentorgroepen krijgt toegewezen bij de Inkom. Juist die mentorgroepen heeft men nodig om nieuwe leden te werven. “Ze moeten het van de Inkom hebben”, weet Breuls.

Een andere sanctie die stevig uitpakt is het intrekken van de bestuursbeurzen. Dat laatste is vorig jaar voorwaardelijk opgelegd aan Tragos, dat een aantal misstappen had begaan tijdens de ontgroening. Een onvoorwaardelijke straf vond Letschert in dit geval te zwaar. De rector liet zich vorig jaar - ze was pas in functie - in Observant nog fors uit over de sancties bij eventuele ‘Groningse toestanden’: niet alleen de bestuursbeurzen intrekken, maar ook de besturen afzetten, zei ze. Nu twijfelt ze of dat laatste wel tot haar bevoegdheden behoort. Daarnaast vraagt ze zich af of studenten die zich in het kader van de ontgroening aan strafbare feiten schuldig maken, van de universiteit verwijderd kunnen worden. “Ik ga het uitzoeken”, laat ze weten.

Rode draad in de benadering van de studentenverenigingen en disputen, zeggen zowel Letschert als Breuls, is wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen is aan de kant van de UM-bestuurders nog gegroeid nadat Letschert de ‘zelfreflecties’ had gelezen waar ze de verenigingen eind vorig jaar om had gevraagd. Die stukken zijn niet openbaar, zo heeft Letschert hen beloofd. “Maar het waren mooie verslagen, ze zijn heel open geweest. Ze beseffen dat de wereld om hen heen is veranderd, dat zaken die elders spelen ook op hen afstralen, en op de UM. Ik heb ze gezegd dat ze daar een verantwoordelijkheid hebben, voor elkaar als verenigingen en ook voor de reputatie van de UM. Dat besef is goed doorgedrongen. En ze hebben zeer uitgewerkte protocollen voor als er iets mis gaat, daar was ik van onder de indruk.” Een van de dingen die is geregeld is een meldplicht bij crisissituaties. Breuls: “Dan mogen ze me midden in de nacht bellen.”

En de rector voegt nog iets toe: een negatieve benadering van de verenigingen is wat haar betreft zeer misplaatst. “Ze hebben me verteld wat ze allemaal in de buurten doen, sociale activiteiten, dat wist ik niet.”

Toch zitten er zwakke plekken in het toezicht, erkent ze. Om te beginnen zijn er disputen die niet zijn geregistreerd en die geen enkele officiële relatie met de UM hebben. Hoeveel dat er zijn, weet men bij het SSC niet.

Verder kunnen natuurlijk de prachtigste draaiboeken worden ingeleverd, maar of men zich eraan houdt? In Groningen gebeurde dat niet altijd. Om die reden, zegt de rector, zal SSC-directeur Breuls komend jaar onaangekondigd langskomen tijdens de ontgroeningen. Die afspraak met de verenigingen was er al, zegt Breuls, maar hij heeft het sinds zijn aantreden twee jaar geleden nooit gedaan. Zijn voorganger Astrid Boeijen ook niet, voor zover ze zich kan herinneren. Niet dat nu het wantrouwen zou overheersen, zegt Breuls: “Ik doe het vooral ook om een antwoord voor de media te hebben. Want die - jullie van Observant ook - vragen altijd hoe ik zo zeker weet dat er niets gebeurt.”

Letschert daarover: “Als er iets was gebeurd had ik wel telefoontjes van ouders gekregen, of klachten van studenten.”

Voor zover media de verenigingen zelf benaderen zijn daar ook afspraken over gemaakt. Letschert had vorig jaar te doen met de Tragos-voorzitter, “dat is een jonge jongen en die krijgt dan zo’n mediastorm over zich heen”. Breuls vult aan: “Ze weten vaak niet wat ze moeten antwoorden. De afspraak is nu dat ze mogen doorverwijzen naar de UM.”

Intensiever toezicht UM bij ontgroeningen
Monitoring
Auteur: Wammes Bos
commons.wikipedia.nl
Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: ontgroeningen

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.