Nieuw taalbeleid: (goed) Engels waar nodig, Nederlands moet beter

31-01-2018

MAASTRICHT. De keus voor Engels of Nederlands in de onderwijslokalen moet afhangen van inhoud en doel van de opleiding. Als het voor de internationale arbeidsmarkt is, dan Engels. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de beheersing van het Nederlands door Nederlandse studenten. Ook buitenlandse staf moet Nederlands leren spreken.

Ziehier een paar van de uitgangspunten van het nieuwe taalbeleid dat het college van bestuur onlangs aan de universiteitsraad voorlegde. De uitwerking ervan, met name de financiële implicaties, volgt later. Duidelijk is dat het college de hete adem van de nationale politiek in zijn nek voelt. Daar loopt de discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs de laatste tijd flink op; minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft aangekondigd er kritisch naar te zullen kijken. De Universiteit Maastricht geldt met haar vele Engelstalige opleidingen samen met Wageningen Universiteit als voorloper op dat gebied.

Officieel is de UM nog altijd tweetalig, maar in de praktijk heeft het Engels de overhand gekregen. Beleidsstukken worden veelal alleen nog maar in het Engels geproduceerd. Zelfs in vergaderingen van medezeggenschapsorganen met louter Nederlandse deelnemers wordt vaak toch Engels gesproken, omwille van de gewenste Engelstalige notulen. Of dat gaat veranderen is niet duidelijk.

De nota van het college beschouwt taal primair als communicatiemiddel. Vandaar de pragmatische benadering: waar de inhoud van de opleiding het nationale te boven gaat en de arbeidsmarkt van de afgestudeerden internationaal is, moet het onderwijs in het Engels worden gegeven. Zo niet, dan ligt Nederlands voor de hand. Daarnaast, en dat is nieuw, komt er een beetje ruimte voor andere talen zoals Frans of Duits. Zij het alleen in minores die buiten het officiële curriculum vallen, zo antwoordde collegevoorzitter Martin Paul op een vraag vanuit de universiteitsraad.

De UM verplicht zich tot extra ondersteuning: studenten krijgen meer mogelijkheden om zich te bekwamen in bijvoorbeeld Engelstalig academisch schrijven om zo de overstap van een bachelor in de ene taal naar een master in de andere te vergemakkelijken. Ook worden de mogelijkheden uitgebreid om een andere taal te leren. Veel buitenlandse studenten leren al Basic Dutch bij het Talencentrum. Voor het eerst erkent het college nu dat de Nederlandse taalbeheersing van Nederlandse studenten achteruit loopt. “Het academisch schrijven is niet goed genoeg”, zei Paul. Bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos) worden om die reden al cursussen verzorgd.

Ook dat past in de nationale discussie over taal in het hoger onderwijs: universiteiten hebben namelijk wettelijk de opdracht “de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands” van Nederlandstalige studenten te bevorderen.

Docenten ontspringen de dans niet. Voortaan worden expliciet hogere eisen gesteld aan hun taalvaardigheid. Die moet (zowel in Engels als Nederlands) op C1-niveau komen; het zal ook onderdeel worden van de functioneringsgesprekken. Die C1-eis is landelijk afgesproken tussen de universiteitenkoepel VSNU en de regering, zei Paul. Een ingangseis is het niet, de staf wordt geacht zich dit niveau in “een redelijke termijn” eigen te maken. Dat is dus anders dan studenten die vooraf moeten bewijzen dat hun taalbeheersing op peil is, klonk het in de U-raad.

Buitenlandse docenten, en ook dat is nieuw, krijgen de opdracht Nederlands te leren op zo’n niveau dat ze “in het Nederlands kunnen functioneren”. Daarvoor zullen minimumeisen worden opgesteld.

 

 

 

Nieuw taalbeleid: (goed) Engels waar nodig, Nederlands moet beter
Taalbeleid