Taalbeleid wordt strenger

25-04-2018

MAASTRICHT. Docenten zullen per september aanstaande via een test moeten aantonen dat ze de vreemde taal waarin ze lesgeven op hoog niveau (C1) beheersen. En Nederlandse studenten kunnen een cursus academisch schrijven volgen, in het Nederlands. Dat zijn een paar in het oog springende elementen van het nieuwe taalbeleid. Als dit beleid niet van de grond komt wordt gevreesd voor “de positionering [van de UM] in het nationale debat”. Dat debat gaat vooral over ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs.

Van docenten wordt een hoog niveau van taalbeheersing verlangd, maar niet het allerhoogste. Behalve C1 is er nog C2, dat ongeveer gelijk wordt gesteld aan dat van een native speaker op academisch niveau. Niettemin geldt C1 eveneens als ‘vergevorderd’. De niveaus maken deel uit van het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid. Overigens conformeert de UM zich met de C1-eis aan een landelijke richtlijn. De UM, zo valt te lezen in een recente taalnota - die deze maanden langs allerlei organen gaat en vermoedelijk op details nog aanpassingen krijgt - voerde die eis zelfs al in 2013 in, zonder echter de naleving ervan te controleren.

Dat gaat nu dus veranderen. Wie in een andere UM-onderwijstaal (Engels of Nederlands) dan zijn eigen taal lesgeeft zal vanaf komende september zijn niveau via een test moeten aantonen. Als dat te laag is krijgt men vervolgens drie jaar de tijd om zichzelf bij te spijkeren.

Die termijn werd tijdens een bespreking in de universiteitsraad rijkelijk lang gevonden. Bestuursvoorzitter Martin Paul nuanceerde: “Drie jaar geldt vooral voor nieuwe docenten. Van zittende mensen wordt verwacht dat ze het sneller doen.” Voorlopig staat dat echter niet zwart op wit in de nota.

Waarom C1-niveau niet gewoon als toegangseis werd gesteld, wilde student-lid Jurgen van Heertum (Novum) vervolgens weten. Paul: “Er moeten bijzondere redenen zijn om ervan af te wijken. Maar je moet mensen wel de tijd geven. Als een dergelijke ingangseis in 2008 had gegolden, toen ik vanuit Berlijn decaan bij de FHML werd, was ik nooit aangenomen.”

Een sanctie is er wel: wie binnen drie jaar geen C1 haalt mag daarna alleen nog maar les geven in zijn eigen taal, als dat althans Engels of Nederlands is. In faculteiten waarin die keus nauwelijks bestaat, zoals de nagenoeg geheel Engelstalige SBE, kan dat lastig worden.

Voor ondersteunend personeel dat met studenten in aanraking komt geldt in principe een lagere eis: B1. Op dat niveau moeten mensen niet al te ingewikkelde teksten kunnen begrijpen. Voor bepaalde functies kan een hoger niveau worden geëist, klinkt het. Of er sprake is van een formele verplichting is niet duidelijk, maar de aan de taalnota gekoppelde Gedragscode Voertaal van de UM zegt dat een medewerker “dient te beschikken over een taalniveau passend bij de taken”. Toch verplicht dus.

Van studenten wordt verwacht dat zij hun talen op VWO-niveau beheersen. Daar schort nog wel eens wat aan, zeker ook als het om het Nederlands gaat. In de landelijke politiek en ook in VSNU-verband klinken daar klachten over. Hier aan de UM zullen voortaan cursussen Nederlands academisch schrijven worden gegeven. Komend studiejaar start een proef voor eerstejaars bachelor- en masterstudenten, die dan 190 euro voor een cursus gaan betalen.

Opmerkelijk in de nota ten slotte is de dezer dagen voor alle beleidsvoorstellen verplichte paragraaf over het risico dat met of zonder dit beleid gelopen wordt. Hier valt het volgende te lezen: Bij het niet implementeren van voldoende maatregelen ter garantie van de C1 taaleis voor onderwijzend personeel én voor bevordering van de Nederlandse taalvaardigheid van Nederlandse studenten, kan dit een risico vormen voor de positionering in het nationale debat.

Dat debat gaat, zoals bekend, vooral over de vraag of de ‘verengelsing’ niet te veel oprukt in de academische wereld. De UM, als universiteit met een meerderheid aan Engelstalige opleidingen en een meerderheid van buitenlandse studenten, staat daarbij regelmatig in de schijnwerpers. Ook in de Tweede Kamer klinken soms geluiden dat de UM hierin doorgeschoten is.