Zeven intensieve contacturen knellen

Kwaliteitsafspraken in de faculteiten

05-12-2018

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht krijgt de komende jaren miljoenen euro’s - geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs - om het onderwijs te verbeteren. De eerste facultaire plannen staan komende week op de agenda van de universiteitsraad. Ter instemming. Het gaat onder andere over kleine onderwijsgroepen, een mentorprogramma (docent-student) en docentenprofessionalisering. Observant geeft alvast een voorproefje. 

Er is het afgelopen half jaar veel gediscussieerd over de kwaliteitsafspraken in de verschillende faculteiten. Eerst in speciaal daarvoor samengestelde commissies en uiteindelijk in de F-raden die advies mochten geven. Bij vier van de zes faculteiten (SBE, FSE, FHML, rechten) gebeurde dat achter gesloten deuren. Nu zijn alle plannen openbaar en staan ze komende week op de agenda van de universiteitsraad. De te bereiken doelen: onderwijsgroepen van maximaal 15 studenten (deadline 2022) en minimaal zeven intensieve (denk aan onderwijsgroep, vaardigheidstraining, interactieve hoorcolleges, workshops) contacturen per week (deadline 2024), allebei in jaar 1 en 2. Daar bovenop komt een mentor voor alle eerstejaars, en verdere professionalisering van de docenten. Voor dat laatste is er niet alleen een UM-breed plan van aanpak voor de pgo- en tutortraining ontwikkeld, maar ook een permanente bijscholing via het Continuing Professional Development Framework (CPD).

 

Er zijn een paar zaken die alle faculteiten benadrukken: de kwaliteitsafspraken mogen de werkdruk van de staf niet verhogen, en ook de studielast van studenten moet in balans blijven. Daarnaast is het van belang dat maatregelen passen binnen het probleemgestuurd onderwijs en dat ze de opbouw van de onderwijsprogramma’s niet verstoren.

 

Rechten: geen ‘one size fits all’ oplossing

Wat betreft het eerste jaar van de opleidingen heeft de rechtenfaculteit haar doel al gehaald: een maximum van 15 studenten per onderwijsgroep. Het probleem zit ‘m vooral in het tweede jaar. Om het aantal werkelijk aanwezige studenten boven tafel te krijgen – rechten kent geen aanwezigheidsplicht – gaat men hen komend jaar elektronisch registreren. Op dit moment overschrijdt 55 procent van alle onderwijsgroepen de grens van vijftien studenten, schrijft het bestuur in zijn facultaire plan.
Verder zal de faculteit de intensieve contacturen flink moeten opschroeven. Dat aantal is op dit moment, los van enkele blokken, veel te laag. Hoe dit aan te pakken? Een ‘one size fits all’ oplossing wordt het niet. Geopperd worden interactieve colleges en langdurige projecten waarin groepjes aan echte casussen werken.
Om de werkdruk binnen de perken te houden, komt er dertien fte bij. Universitair docenten en lecturers zullen al volgend jaar in dienst komen, zodat ze betrokken worden bij de hervorming van het curriculum van de bachelors. Met het gebouw aan de Kapoenstraat (FSE verhuist waarschijnlijk in 2019 naar Tapijn) krijgen de juristen ook letterlijk meer ruimte.
Tot slot krijgen alle eerstejaars een mentor (docent) in 2020. Nu is er alleen begeleiding voor studenten die ‘rood’ scoren in de Studiekeuzecheck (matchprogramma) en degenen die voor hun eerste tentamen een 4 of 5 hebben gehaald.
Voor de plannen wordt naast de studievoorschotmiddelen ook geld uit het reguliere budget gebruikt.
 

Arts &Social Sciences: geen mentor maar academic advisor

Een mentorprogramma, een academic writing coach, talencursus voor tweedejaars Arts &Culture. Een greep uit de investeringen die Fasos al in 2017 deed om de onderwijskwaliteit te verhogen. Het mentorprogramma wordt nu uitgebreid - onder andere vijf gesprekken tussen student en mentor in het eerste jaar, twee in het tweede - en zal uiteindelijk ruimer zijn dan de UM vereist. De faculteitsraad zou graag de naam mentor vervangen door academic advisor om zo te benadrukken dat het hier om een inhoudelijk, academisch mentorschap gaat. Hiervoor is de staf opgeleid, aldus de raad, niet voor bijvoorbeeld psychologische hulp. 

Wat betreft de grootte van de onderwijsgroepen: 80 procent bestaat al uit maximaal 15 studenten. In 2022 moeten alle onderwijsgroepen aan deze eis voldoen, en daarvoor trekt men extra staf (een mix van teaching assistants en universitaire docenten) aan.  

Vanaf 2023 wil Fasos dat vier blokken in jaar 1 en 2 van de bachelorstudies gemiddeld zeven intensieve contacturen bevatten. Dat wordt nog een hele kluif want op dit moment voldoen slechts een paar blokken aan die eis. Een ding staat voorop, aldus bestuur en raad: “We gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. We moeten goed kijken of iets binnen een blok past.” Én: het moet te betalen zijn; voert Fasos al deze plannen uit dan voldoen de studievoorschotmiddelen niet en is er een tekort.

 

Psychologie en neurowetenschap: het meeste is er al

De faculteit psychologie en neurowetenschap voldoet voor een deel al aan de eisen, dankzij eerdere investeringen van het bestuur. Zo tellen de tutorgroepen nooit meer dan dertien leden en krijgen alle eerstejaars een mentor. Hiermee hebben ze vijf groepsessies en 2 tot 3 individuele afspraken. De enige verandering: vanaf volgend academisch jaar ontvangen alle studenten in januari een uitnodiging voor een extra gesprek, in plaats van alleen diegenen die op een negatief bindend studieadvies afstevenen.

De FPN komt niet in alle periodes aan de vereiste zeven contacturen per week. Er is nog discussie over hoe men dat precies gaat oplossen. Deze blokken worden namelijk door studenten vanwege de moeilijke stof al als heel intensief ervaren. Het kan zijn dat bepaalde activiteiten van het ene blok naar het andere worden geschoven.

Wat betreft het Continuing Professional Development Framework: er wordt een coördinator aangesteld die samen met een team en de UM-CPD-werkgroep een programma zal opstellen.

De FPN loopt alvast op de zaken vooruit en heeft aan de faculteitsraad ook plannen voor de andere thema’s gepresenteerd. Zo wil men de toetsing uitgebreid analyseren en meer extra-curriculaire activiteiten ontwikkelen die de employability verbeteren. 

 

Faculty of Health Medicine and Life sciences: meer trainingen voor studenten en staf

Met de groepsgrootte zit het bij de Faculty of Health Medicine and Life sciences al goed. De vereiste zeven contacturen zijn vooral bij gezondheidswetenschappen een probleem; bij twaalf blokken komt men er niet aan. De blokcoördinatoren zullen zich buigen over een oplossing, die ingevoerd moet zijn voor 2024.

In het academisch jaar 2021-2022 krijgen ook de eerstejaars van European Public Health een mentor, de andere bachelorstudenten hebben er al een. Dat wordt uitgebreid naar alle studiejaren en de master. Ook streeft men er naar de wachttijden voor de studieadviseurs zo kort mogelijk te houden en meer studievaardighedentrainingen aan te bieden.

De FHML werkt mee aan het opzetten van het UM-brede CPD-programma, en wil bovendien de feedbackvaardigheden van studenten en staf verbeteren en meer tutortrainingen gaan geven. Verder mogen fulltime docenten vanaf januari 2019 10 procent van hun tijd besteden aan professionele ontwikkeling. Het facultaire cursusaanbod daarvoor wordt uitgebreid.

Een deel van de plannen die de FHML al uitvoert of waar ze binnenkort mee gaat beginnen, valt onder de andere thema’s van de kwaliteitsafspraken. Een greep: hbo-studenten die een master volgen kunnen een extra cursus statistiek volgen, studenten gezondheidswetenschappen zonder biologie in hun middelbare schoolpakket hoeven niet meer zelf voor een bijspijkercursus te betalen, en er is budget vrijgemaakt voor activiteiten van het platform Employability.

 

School of Business and Economics: communities van zestig studenten

Onwenselijk en contraproductief. Zie hier het kritische oordeel van de faculteitsraad van de School of Business and Economics over het opgelegde aantal van zeven intensieve contacturen per week. Als die norm strikt moet worden gehanteerd, zal de stress en studielast stijgen. SBE moet dan het aantal intensieve uren in alle opleidingen verhogen; alleen blokperiode 1 voldoet aan de eis. Dat komt onder meer doordat sommige onderwijsactiviteiten, zoals computerlab-sessies, weliswaar “als intensief worden beleefd”, aldus de notitie, maar te boek staan als colleges.

Blokperiode 5 is helemaal een ramp, vanwege de vele vakantiedagen. Contacturen toevoegen in die periode zou weloverwogen moeten gebeuren om de studielast van studenten niet verder op te drijven. Tegelijk ziet de raad operationele beren op de weg, vooral als het gaat om het rooster en de beschikbaarheid van onderwijsruimten.

Om de begeleiding op te schroeven, zal SBE alle eerstejaars in communities onderbrengen van hoogstens zestig studenten; uiteindelijk moeten dat er dertig worden. Deze studenten komen elkaar tegen in onderwijsgroepen, maar zullen ook buiten de muren van de universiteit ‘leuke dingen doen’. Tegelijk worden studenten beter in de gaten gehouden. Wie in de eerste blokperiode meer dan twee keer verstek laat gaan, wordt uitgenodigd voor een gesprek. Niet vrijblijvend maar verplicht.

 

Faculty of Science and Engineering: welbevinden studenten probleem in Venlo

Het welbevinden van de studenten is prioriteit nummer 1 aan het University College Venlo. Te veel studenten blijken gebukt te gaan onder de studielast, al dan niet gecombineerd met persoonlijke problemen. Daarom wil Venlo 25 duizend euro investeren in een extra studieadviseur annex psycholoog. De ideale kandidaat werkt parttime in een gezondheidscentrum, vanwege de korte lijnen met huisartsen en collega-psychologen.

Het Maastricht Science Program is meer gebaat bij een extra wetenschappelijke medewerker en bij extra tutoren van andere faculteiten. Dit onder meer om de groepsgrootte onder de vijftien studenten te houden en om het aantal onderzoeksprojecten voor studenten uit te breiden.

Het Department of Knowledge Engineering (DKE) ziet het meeste heil in een onderwijsdeskundige, die overigens al is aangenomen. Die helpt om het onderwijs op een nieuwe leest te schoeien, om onder meer de vaardighedentraining te vernieuwen en om portfolio’s in te voeren.

Het University College Maastricht (UCM) gaat haar intensieve studentenbegeleiding verder verbeteren, onder meer door nieuw personeel (max 0,8 fte) aan te nemen. Bovendien zal het onderzoek een grotere rol spelen in het curriculum (voor elke student). Ook liggen er plannen voor een methods centre en een writing centre.

Tekst: Wendy Degens, Cleo Freriks, Riki Janssen, Maurice Timmermans

 

 

 

 

Kwaliteitsafspraken, wie, wat, waar, en waarom

De basisbeurs is in 2015 afgeschaft, het geld dat daardoor vrijkomt (een slordige 550 miljoen in zes jaar; de zogenoemde studievoorschotmiddelen), moeten universiteiten en hogescholen investeren in de verbetering van hun onderwijs. Deze ‘kwaliteitsafspraken’ zijn door het ministerie van Onderwijs opgelegd. Landelijk zijn zes thema’s afgesproken in overleg tussen de minister en onder andere de studentenbonden. Afgelopen juni stemde de universiteitsraad in met de Maastrichtse invulling hiervan.

In grote lijnen, dat wel, want het was vervolgens aan de faculteiten om drie thema’s -  kleinschalig intensief onderwijs, begeleiding van studenten en ‘professionalisering’ van docenten - op maat te snijden. Deadline: eind november. De overige drie thema’s - faciliteiten, studiesucces en differentiatie in het onderwijs - komen op een later tijdstip aan bod.

Het totale bedrag aan studievoorschotmiddelen loopt in Maastricht op van 5,2 miljoen in 2019 tot 15,9 miljoen in 2024. Dit geld wordt via het universitaire verdeelmodel over de faculteiten en ‘centraal’ verdeeld. In 2024 moeten alle doelen die zijn opgenomen in het UM-plan Quality Agreements 2019-2024 zijn behaald. Voor 2021 staat een tussentijdse evaluatie op de planning.

De Nationale onderwijswaakhond NVAO beoordeelt in opdracht van het ministerie van Onderwijs de plannen en de voortgang ervan.

Zeven intensieve contacturen knellen
tekeningmiddenpagina
Auteur: Redactie
Simone Golob
Tags: kwaliteitsafspraken

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.