Mea culpa in tijden van een cancelcultuur

Mea culpa in tijden van een cancelcultuur

"De verkiezingen aan de UM waren een farce"

02-06-2021

Observant van 11 mei deed verslag van een verkiezingsrelletje bij Fasos naar aanleiding van mijn niet onderbouwde publieke beschuldiging dat mijn collega Luana Russo gelogen had. Daarvoor heb ik mij bij haar persoonlijk verontschuldigd. Maar omdat mijn beschuldiging via de facultaire maillijst en de Observant publiek nieuws werd, werd van mij verlangd mij ook publiekelijk te verontschuldigen. Bij deze. Wat mij nu de gelegenheid biedt om erop te wijzen dat de verkiezingen aan de UM een farce waren, het punt waar het mij van meet af aan om ging.

De verkiezingen wekten de indruk dat de universiteit een democratisch instituut is. Zolang het College van Bestuur en de decanen niet door de leden van de universitaire gemeenschap worden gekozen, is daarvan echter geen sprake. Mij was het erom te doen erop te wijzen dat Lead en de Party of the Academic Staff beter hadden kunnen fuseren, omdat zij inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen en beide qua inhoud een even zwak programma hebben. Lead en Party of the Academic Staff presenteerden in hun verkiezingsprogramma noch een grondige diagnose van wat niet goed gaat aan de UM, noch handvatten hoe het anders moet.

Jan de Roder, lid van laatstgenoemde partij, wees er in zijn column in de Observant van eind februari terecht op dat ook aan de UM een cancelcultuur dreigt te ontstaan die een levende democratie in de weg staat. De rel die rondom onze bezwaren tegen de cancelcultuur en het democratisch tekort van de universiteit ontstond, werd, zo schreef Observant, “her en der ‘geframed’ als een conflict tussen oudere gevestigde mannelijke stafleden tegenover vrouwelijke nieuwkomers”. Dit op leeftijdsdiscriminatie en seksisme stoelend frame immuniseert degenen die het gebruiken tegen kritiek, een element dat het democratisch tekort op een andere manier zichtbaar maakt.

De universiteit zou serieus moeten stilstaan bij wat werkelijk democratische besluitvorming inhoudt, voor studenten en allen die er werkzaam zijn.

René Gabriëls, als docent verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte (Fasos)