Conflict tussen universiteitsraad en college van bestuur

29-10-2019

MAASTRICHT. Er is een conflict ontstaan tussen de universiteitsraad en het college van bestuur. Heet hangijzer: de nieuwe procedure voor de decaansbenoeming waarin staat dat het voltallige college van bestuur voortaan lid is van de benoemingsadviescommissie (BAC). Tot nu toe zat alleen de rector daarin en dat wil de U-raad zo houden. Het conflict – geschil in juridische termen – ligt nu op het bord van de Raad van Toezicht.

Er lagen twee brieven op tafel tijdens de jongste universiteitsraadvergadering, een van de raad zelf, een van het college, er was een schorsing, er waren irritaties. Uiteindelijk kwamen de partijen er vorige week niet uit en ligt het geschil over de nieuwe procedure decaansbenoeming nu bij de Raad van Toezicht. Die moet onderzoeken - conform het reglement van de universiteitsraad - of een minnelijke schikking mogelijk is. Lukt dit niet dan gaat de zaak naar de landelijke geschillencommissie medezeggenschap.

De discussie loopt al een tijd en het voorstel van het college van bestuur is al op een paar punten aangepast. Zo is het niet meer de rector die samen met de HR-directeur de sollicitatiebrieven selecteert, maar blijft dat een taak van de hele BAC. Verder blijft het college bij zijn punt dat er twee kandidaten (mits aanwezig) moeten worden voorgedragen, maar is de toevoeging geschrapt dat dit een interne én externe moet zijn. En mocht het college een goede interne kandidaat op het oog hebben, dan zal er niet extern geworven worden, maar komt er - op verzoek van de raad - een open interne procedure.

Angel

Maar die aanpassingen hebben de angel niet uit de discussie gehaald. Grootste pijnpunt blijft het feit dat voortaan niet alleen de rector maar alle drie de collegeleden deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie. Het is buitengewoon vreemd dat het college zichzelf gaat adviseren, betoogde raadslid Raymond Luja namens de hele U-raad. Immers: de BAC draagt twee kandidaten voor waarna het voltallige college van bestuur een keuze maakt. “Dit heeft zijn weerslag op de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de BAC waar tot dusverre afgevaardigden uit de faculteit in de meerderheid waren.”

Eén

Los daarvan, zo ging Luja verder, is dit in strijd met het Bestuurs- en beheersreglement van de UM (BBRUM). Opnieuw wees hij op het woord ‘een’ in het huidige artikel 2.17, lid 3 van de BBRUM: “Ter voorbereiding van de benoeming van de decaan stelt het college van bestuur na overleg met het bestuur van de faculteit een benoemingsadviescommissie in, waarvan een lid van het college van bestuur deel uitmaakt.” ‘Een’ slaat volgens de raad terug op een absoluut aantal en niet ‘tenminste een’ zoals de stellige overtuiging van het college is. Luja: “In 2007 is de BBRUM aangepast zodat er meerdere studentleden in het faculteitsbestuur zouden kunnen toetreden. ‘Een’ is toen vervangen door ‘op zijn minst een’.” Hij wil maar zeggen: een was dus echt slechts één.

Balans

Het college van bestuur liet op zijn beurt weten dat de samenstelling van de selectiecommissie (een student, een OBP-er, en twee wetenschappelijke stafleden uit de faculteit, drie collegeleden en een decaan van een andere faculteit) een “mooie balans” is tussen het “facultaire en universitaire perspectief”. Om eraan toe te voegen dat de instelling van een BAC, zoals eind jaren negentig opgenomen in de BBRUM, niet vereist is door de WHW, de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.  Met andere woorden: de keuze om wel een benoemingsadviescommissie in te stellen – iets wat voorgangers hebben bepaald – is een “collegiaal gebaar”. Diezelfde WHW stelt dat het college het voor het zeggen heeft in decaansbenoemingen, schrijft het college aan de U-raad. “Het is en was aan het college van bestuur om te bepalen hoe deel te nemen aan de selectieprocedure: met een lid, met twee of het hele college.”

Schorsing

Uiteindelijk kwam het tot een schorsing, waarin de universiteitsraad zich vertrouwelijk beraadde en besloot om het standpunt niet te wijzigen. Dat deed het college evenmin, waarna raadsvoorzitter Amanda Kluveld concludeerde dat er een verschil van mening was en het zaak was om dit geschil aan de Raad van Toezicht voor te leggen. Rector Rianne Letschert, duidelijk not amused, vroeg zich af of dat de juiste weg was. “Ik ken uw regels niet van buiten, we moeten dat nakijken.”

FHML

Een raadslid wilde nog weten hoe het nu verder gaat met de inmiddels gestarte procedure voor een nieuwe decaan van de faculteit Health Medicine and Life Sciences. De BAC daar is samengesteld op basis van de nieuwe regels, dus met drie collegeleden. De procedure wordt gestopt en er komt een BAC op basis van de oude regels, aldus de rector. De werving zal zowel intern als extern plaatsvinden, want de oogst na een eerste interne ronde was niet groot genoeg.

 

 

 

 

Conflict tussen universiteitsraad en college van bestuur
Universiteitsraad 2019