UM: een tekort van 6,8 miljoen in 2022

UM: een tekort van 6,8 miljoen in 2022

Geen financiële zorgen: tekort wordt opgevangen door reserves

02-12-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht verwacht in 2022 een financieel tekort van 6,8 miljoen. Net als vorig jaar wordt dit verschil tussen de opbrengsten en de kosten opgevangen door een beroep te doen op speciale spaarpotten.

Op één faculteit na (psychologie en neurowetenschappen) verwachten alle faculteiten in 2022 meer geld uit te gaan geven dan er binnenkomt. Zij zorgen samen voor een tekort van ruim 4,2 miljoen. Bij de servicecentra is dat bedrag een kleine 1,8 miljoen. Een peulenschil op de totale begroting van ruim een half miljard. De reserves van de UM zijn ruimschoots voldoende om het gat te dichten: eind 2021 zit er nog ruim 135 miljoen in de reservepotjes.

De verwachte inkomsten – hoofdzakelijk afkomstig uit de rijksbijdrage, collegegelden en diverse onderzoeksubsidies – zijn ongeveer 535 miljoen. Het grootste deel van de totale verwachte uitgaven (ruim 540 miljoen) zit hem zoals gewoonlijk in personeelskosten (383 miljoen, ruim 70 procent van de totale uitgaven). De rest bestaat onder meer uit kosten voor huisvesting (ruim 50 miljoen), IT (17 miljoen voor licenties en infrastructuur) en de operationele lasten (76 miljoen) zoals kosten voor advies of externe krachten, maar ook kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, en kopieerkosten.

Vanwege corona zijn deze laatste uitgaven in 2020 en 2021 lager uitgevallen dan verwacht, denk aan bijvoorbeeld reizen en congresbezoeken. Een meevaller. Daartegenover staan de tegenvallende inkomsten van het UM guesthouse dat een tijd lang met lege kamers kampte. Ook UM Sport dat maanden de deuren (deels) moest sluiten heeft onder de coronapandemie geleden.

Opvallend is dat op alle faculteiten het wetenschappelijk personeel (wp) harder groeit dan het ondersteunend en beheerspersoneel (obp). Die trend zet de komende jaren door. Een zorgpunt, vindt onder andere de obp-geleding in de faculteitsraad van de School of Business and Economics. “Ik zie investeringen in meer wp en tegelijkertijd zie ik dat veel administratieve taken – [zoals bijvoorbeeld de eindcijferadministratie, red] – worden overgeheveld van het wp naar het obp, terwijl de werkdruk daar ook al hoog is”, zei obp-raadslid Alexander Louwes in oktober tijdens de bespreking van de begroting van zijn faculteit.

Ook de universiteitsraad heeft een aantal zorgen. Werkdruk is al jaren een belangrijk agendapunt. Toch is er nog altijd geen verlichting, klinkt het in een brief van de wp-geleding aan het college van bestuur. Waarom zien we geen concrete maatregelen voor werkdrukverlichting in de begroting? En welke strategie zit er achter alle uitgaven aan digitalisering? Daarnaast vraagt de raad zich af hoe de NPO-gelden – de steun uit het Nationaal Programma Onderwijs om coronavertragingen op te vangen – besteed wordt door de faculteiten.

Een deel van deze vragen werd eerder besproken op een besloten U-raadsvergadering. Hierover zijn in het openbaar geen mededelingen gedaan. De rest van de antwoorden wil de raad opnemen als bijlage bij de begroting. Dat zei vicevoorzitter van het college van bestuur Nick Bos toe tijdens de jongste vergadering van de U-raad. Met die belofte op zak, keurde de raad de begroting goed. Als aanvulling op die goedkeuring komt de U-raad op korte termijn met een advies voor aandachtspunten voor de begroting van de komende jaren.