Verkiezingen: Veel onderwijs in verkiezingsprogramma D66

Verkiezingen: Veel onderwijs in verkiezingsprogramma D66

Verkiezingen Tweede Kamer

25-09-2023 · Achtergrond

NEDERLAND. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteren steeds meer partijen hun nieuwe programma's. Op deze pagina lees je het laatste nieuws over hun plannen voor het hoger onderwijs.

25 september 2023 – Als een van de laatste partijen heeft D66 het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij wil meer kansen voor studenten, minder prestatiedruk en genoeg ruimte voor fundamentele wetenschap.

D66 slaat zich vaak op de borst als dé onderwijspartij. Onderwijs en onderzoek krijgen dan ook veel aandacht in het nieuwe programma.

Voor studenten wil de partij een ‘vliegende start’ en zo min mogelijk prestatiedruk. De democraten willen bijvoorbeeld het bindend studieadvies versoepelen. Opleidingen moeten minder punten eisen en de bsa-norm beter onderbouwen.

Ook is D66 sceptisch over selectie van studenten. “We stellen paal en perk aan de wildgroei van toelatingscriteria en selectieprocedures”, is het voornemen. Opleidingen mogen alleen studenten selecteren als er bijvoorbeeld onverwacht te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken komen.

Bovendien kunnen studenten langer blijven studeren. “Iedereen krijgt de kans om een tweede studie tegen het wettelijk, lage collegegeldtarief te volgen.”

Internationalisering

D66 is in principe positief over de komst van buitenlandse studenten naar Nederland. “Studenten leren door internationale contacten meer over de ander en zichzelf. Internationale studenten versterken de kennispositie van Nederland. We kiezen volmondig voor internationalisering, op voorwaarde dat het kwaliteit toevoegt en niet alleen een middel is om de onderwijsfinanciering op te krikken.”

Dat laatste is de crux. “Engels mag de voertaal van een opleiding in Nederland zijn, mits het van meerwaarde is”, staat in het programma, maar ook: “Financiële prikkels om op Engelstalig onderwijs over te stappen halen we zoveel mogelijk uit de bekostiging van het onderwijs.”

Verder wil de partij dat onderwijsinstellingen met gemeenten overleggen over het maximale aantal internationale studenten dat erheen mag komen, gezien de huisvesting en voorzieningen. Ook zouden de instellingen deze studenten moeten helpen zoeken naar een kamer.

Stufi

Opvallend is ook het standpunt over de studiefinanciering. D66 was een van de vier partijen die de basisbeurs per september 2015 afschafte, samen met GroenLinks, PvdA en VVD. Inmiddels is de partij daar helemaal op teruggekomen.

De tijdelijke verhoging van de uitwonendenbeurs (164 euro per maand) zou permanent moeten worden, vinden de democraten. Studenten moeten ook goed kunnen reizen: “De ov-studentenkaart wordt uitgebreid met een abonnement op de ov-fiets voor doordeweekse dagen.”

En hoe zit het met de nasleep van het leenstelsel? “Voor studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest, beperken we de rente op hun studielening – ongeacht hoelang de student onder het leenstelsel studeerde.” Ook zou een studielening volgens de partij niet moeten meetellen bij de aanvraag van een hypotheek.

Kleine opleidingen

“Niet elke opleiding trekt volle klassen”, schrijft D66. Kleine en unieke opleidingen moeten gekoesterd worden, vindt de partij. “Denk aan bijzondere ambachten of unieke taal- en cultuurstudies.” Daarover moeten onderwijsinstellingen onderling afspraken maken.

De partij heeft ook allerlei plannen om het lerarentekort te bestrijden, zoals de oprichting van een nationale academie voor leraren.  Daarmee zouden lerarenopleidingen “rechtstreeks onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vallen”.

Wetenschap

Ook over de wetenschap zegt D66 van alles. De partij steunt ‘erkennen en waarderen’, wil landelijke samenwerking stimuleren en ook het “gesprek tussen wetenschappers en de samenleving” bevorderen. Verder willen de democraten fundamenteel onderzoek beschermen door een deel van het onderzoeksbudget ervoor te reserveren.

HOP, Bas Belleman
 

BIJ1 en PVV: wie is er welkom in het hoger onderwijs?

18 september 2023 – Alle studenten en medewerkers moeten welkom zijn bij universiteiten, hogescholen en stagebedrijven, vindt BIJ1. PVV ziet dat anders en wil alleen Nederlandstalige studenten aan bacheloropleidingen toelaten.

BIJ1 en de Partij voor de Vrijheid (PVV) presenteerden dit weekend hun conceptverkiezingsprogramma. Bijna alle partijen hebben dat nu gedaan, afgezien van D66 en  Nieuw Sociaal Contract.

Geen discriminatie

BIJ1, waar Sylvana Simons vertrekt en Edson Olf het stokje overneemt, streeft naar toegankelijk en betaalbaar hoger onderwijs. Discriminatie moet volgens de partij harder bestreden worden.

Als bedrijven en organisaties zich bijvoorbeeld schuldig maken aan stagediscriminatie, krijgen ze een boete en verliezen ze hun overheidsopdrachten en subsidies. Verder moeten universiteiten en hogescholen ervoor zorgen dat hun antispieksoftware geen studenten discrimineert en moeten ze meer oog hebben voor de noden van studenten met een functiebeperking.

BIJ1 bepleit ook democratisering van het hoger onderwijs. Besturen en raden van toezicht moeten gekozen worden door studenten en staf. Verder komen er commissies die gaan zorgen voor voldoende diversiteit onder studenten en personeel.

En onderwijs moet goedkoper zijn. Het collegegeld wordt afgeschaft. De basisbeurs maakt de partij het liefst afhankelijk van het inkomen van de ouders en de student zelf. Pechstudenten moeten geld terugkrijgen voor de misgelopen basisbeurs. Om voldoende goedkope woonruimte te garanderen, wil BIJ1 de woningcorporaties nationaliseren.

Instellingen moeten sowieso meer geld krijgen, vindt BIJ1. Dat vergroot hun onafhankelijkheid. Ze hoeven dan bijvoorbeeld geen geld meer aan te nemen van fossiele bedrijven. Een volgend kabinet moet daar 1,5 miljard euro extra voor uittrekken. Dat zorgt in een moeite door voor werkdrukvermindering, meer vaste contracten en ongebonden onderzoek. Een bonus per afgestudeerde vindt de partij een ongewenste perverse prikkel.

PVV

Over buitenlandse studenten zegt BIJ1 niets. Daar is de PVV juist wel mee bezig. Internationalisering heeft de toegankelijkheid van universiteiten “voor de kinderen van Nederlandse belastingplichtige ouders flinke schade toegebracht en het Nederlands als academische taal marginaal gemaakt”, meent de PVV. “De universiteiten moeten er in de eerste plaats zijn voor onze kinderen.”

Dus wil de partij studiemigratie beperken. Bacheloropleidingen mogen daarom alleen nog Nederlandstalige programma’s aanbieden en er moet een maximum worden gesteld aan het aantal buitenlandse studenten van masteropleidingen.

Over geld zegt de partij weinig, behalve dat er maximaal twintig procent van de onderwijsbegroting naar “overhead” mag gaan. De rest gaat dan naar het onderwijs zelf.

De PVV wil bijvoorbeeld meer investeren in het mbo en hbo, waar veel studies opleiden tot beroepen in tekortsectoren. De partij wil “geen samensmelting van hbo en wetenschappelijk onderwijs”. Er moet verder meer aandacht komen voor basisvaardigheden als rekenen en taal aan de lerarenopleidingen en pabo’s zodat “de kennisbasis weer hersteld wordt” en het tekort aan competente docenten wordt teruggedrongen.

HOP, Peer van Tetterode
 

Programma's Christenunie, BBB en Forum: elitair hoger onderwijs of juist niet?   

15 september 2023 – Onderzoek moet maatschappelijk nut hebben, daar zijn de BBB en ChristenUnie het over eens in hun verkiezingsprogramma’s. Forum voor Democratie wil liever de elitaire gedachte terugwinnen.

De afgelopen dagen presenteerden ook de ChristenUnie (CU), de BoerBurgerBeweging (BBB) en Forum voor Democratie (FvD) hun conceptverkiezingsprogramma. Bijna alle partijen hebben dat inmiddels gedaan, afgezien van D66, Nieuw Sociaal Contract en PVV.

BBB

Volgens de partij van Caroline van der Plas moet er een einde komen aan de termen hoog en laag opgeleid. Daarom wil ze bijvoorbeeld het hoger beroepsonderwijs omdopen in het theoretisch beroepsonderwijs.

Verder moeten de hogescholen straks meer samenwerken met bedrijven, vindt BBB. Dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende en er zou meer in geïnvesteerd moeten worden in zulke samenwerkingen.

Studenten zouden ook meer geholpen moeten worden. De basisbeurs mag best omhoog en studenten die de basisbeurs zijn misgelopen moeten alsnog gecompenseerd worden. Verder is het niet behoorlijk dat studenten rente betalen op de studieschuld, aldus de partij.

De partij wil dat het toekomstige kabinet meer gaat investeren in de wetenschap en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderzoekers. Maar de partij is wel kritisch op de waarde van wetenschappelijk onderzoek. “BBB ziet modellen alleen ter ondersteuning van besluitvorming en nooit ter vervanging van feitelijk onderzoek. Menselijke besluitvorming moet altijd leidend zijn.”   

ChristenUnie

Alle partijen vinden het lerarentekort een probleem. De CU wil het liefst leren met een universitaire opleiding erbij. “Het opleiden van academisch gevormde leraren voor het funderend (primair en voortgezet) onderwijs wordt verder gestimuleerd.”

Ook heeft de CU oog voor de student. Instellingen zouden meer moeten investeren in “psychologische hulpverlening” en meer financiële steun moeten geven aan studenten die buiten hun invloed studievertraging oplopen.

Maar prestatiedruk of niet, de ChristenUnie is geen voorstander van een verlaagd bindend studieadvies. Studenten moeten van de partij in een ‘normaal’ tempo studeren en de kwaliteit van opleidingen moet leidend blijven. De instellingen gaan daar zelf over, menen de christenen.

Qua internationalisering is de partij wat strenger. Talent ziet de partij graag naar Nederland komen maar we zijn geen “(bekostigde) opleidingsplaats voor elke student die zich meldt.” Het aanbieden van Nederlandstalig onderwijs vinden de christenen belangrijk. Instellingen mogen wel zelf beslissen welk deel van hun opleidingen Engelstalig is.

Volgens de partij moet het hoger onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt en de behoeften in de maatschappij. Er komt daarom “een visie op de relatie tussen maatschappelijke en economische behoeften en benodigde opleidingen in Nederland.” Ook onderzoekers zouden zich daarbij meer moeten richten op maatschappelijke opgaven.

Daar hoort een andere bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek bij. Er zou “een beter en rechtvaardiger systeem” moeten komen. In de nieuwe bekostiging worden studentenaantallen minder belangrijk. Er moet daarbij ook genoeg aandacht zijn voor startende onderzoekers

In de visie van de CU past ook een verdere ontwikkeling van erkennen en waarderen: “Het is van belang dat er diverse carrière-paden te bewandelen zijn, waarbij goed onderwijs even hoog kan scoren als goed onderzoek. Zo worden academische professionals ondersteund.”

Forum

Van Forum voor Democratie mag het universitaire onderwijs weer elitair worden. “Universiteiten (en conservatoria) zijn bedoeld voor een select aantal mensen die uitzonderlijke capaciteiten, interesse, en toewijding hebben – en die vervolgens onderzoek, optredens, publicaties en leidinggevende posities op zich kunnen nemen.” Er hoeven dus minder studenten naar de universiteit te gaan.

De basisbeurs kan van de partij omhoog en de ov-kaart wordt weer de hele week geldig. Daarnaast zou er een hogere compensatie moeten komen voor de ‘pechgeneratie’ die de basisbeurs is misgelopen.

De toestroom van buitenlandse studenten heeft volgens Forum gezorgd voor een daling van het niveau en studenten zouden zowel het Nederlands als het Engels niet voldoende machtig zijn. Dus wil de partij de instroom van internationale studenten beperken. Bij de toewijzing van studentenwoningen zouden Nederlandse studenten bovendien voorrang moeten krijgen op internationale studenten.

Ook Forum wil de financiering van het onderwijs omgooien. De overheid moet scholen en universiteiten niet langer betalen voor het verstrekken van diploma’s. “Daarmee stimuleert de overheid immers het verlagen van het niveau van het onderwijs”, aldus Forum.

Universiteiten zouden weer zelf moeten bepalen waar ze onderzoek naar doen, vindt Forum ook, en dus zou onderzoeksfinancier NWO moeten verdwijnen. De partij wil investeren in “grensverleggend, fundamenteel onderzoek”.

Tenminste, als de uitkomsten in het straatje te pas komen. Van het woke-gedachtegoed en ‘safe spaces’ aan de universiteit moet de partij niets hebben. En wat wetenschappers ook zeggen, van een klimaatcrisis zou geen sprake zijn.

HOP, Peer van Tetterode en Bas Belleman
 

GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt en het CDA: Veel partijen zien de student staan

7 september 2023 – Studenten verdienen meer aandacht, daar zijn GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt en het CDA het in hun verkiezingsprogramma’s over eens. Maar bijvoorbeeld over internationalisering en studieschulden heerst onenigheid.   

Na de VVD en de SP presenteerden ook GroenLinks-PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), Volt en het CDA hun conceptverkiezingsprogramma.

Positie van de student

De partijen hebben allemaal oog voor de student. GroenLinks-PvdA wil bijvoorbeeld de stress en prestatiedruk onder studenten intomen: het bindend studieadvies (bsa) moet worden afgeschaft en er moet meer geld komen voor studenten die wegens een beperking of bestuurswerk studievertraging oplopen.

Met die ondersteuning zouden studenten ook eerder geneigd zijn om in de medezeggenschapsraden te gaan, die nu nauwelijks leden kunnen vinden. Die raden zouden ook meer invloed moeten krijgen.

Volt pleit voor de invoering van een renteplafond van 2,5 procent op studieleningen en wil voor alle studenten een stagevergoeding van ten minste 550 euro per maand.

De PvdD wil de ov-studentenkaart helemaal gratis maken, zelfs voor wie niet afstudeert. Verder hamert de partij nog altijd op een royale compensatie voor de ‘leenstelsel-studenten’. Het collegegeld zou moeten worden verlaagd en de beurs voor uitwonende studenten moet omhoog naar structureel 475 euro per maand.

Ook het CDA wil de student wat lucht geven, maar is niet zo scheutig. De partij promoot het flexstuderen, waarbij studenten collegegeld per studiepunt betalen. Afgestudeerden moeten makkelijker van hun studieschuld af kunnen komen. Werkgevers kunnen een handje helpen en snelle aflossers mogen rekenen op een fikse korting van de overheid.

Maximum

Dat er iets moet gebeuren aan de ongebreidelde toestroom van internationale studenten, daar zijn alle partijen het over eens. Die gaat ten koste van de huisvesting en zorgt voor overvolle collegezalen. Maar over de oplossing verschillen de partijstandpunten.  

Volgens GroenLinks-PvdA zouden instellingen minder moeten worden gefinancierd op studentenaantallen en zou Engelstalig onderwijs alleen moeten worden toegestaan voor opleidingen waar het niet anders kan. Daar sluit de PvdD zich bij aan: “De toegenomen massaliteit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.”

Het CDA vraagt zich eveneens af waarom instellingen geld krijgen voor het aantal studenten en veel minder voor hun maatschappelijke taken. De christendemocraten willen wel “internationaal toptalent” binnenhalen maar niet te veel: als het tot problemen leidt bij opleidingen dan moet er een studentenstop komen.

Volt wil per instelling kijken waar behoefte aan is. “Een universiteit als in Maastricht is in veel grotere mate afhankelijk van de toestroom van internationale studenten dan bijvoorbeeld universiteiten in Amsterdam of Leiden.” Over het algemeen wil de partij de uitwisseling van studenten in Europa eigenlijk bevorderen.

Onafhankelijk onderzoek

Naast de huidige overheidsfinanciering voor wetenschappelijk onderzoek moet er volgens de combinatie PvdA-GroenLinks een fonds komen waaraan bedrijven kunnen bijdragen. Ze kunnen interessante onderzoeksopdrachten indienen maar hebben geen zeggenschap over de opzet en de uitkomsten ervan. Zo kan de onafhankelijkheid en maatschappelijke waarde ervan beter getoetst worden, is het idee.

Volt wil iets vergelijkbaars. Bedrijven zouden de wetenschap voor twee derde overeind moeten houden. Dat kan worden bevorderd in Europees verband, door grote samenwerkingsprojecten. Het CDA is minder uitgesproken maar wil wel dat instellingen en instituten meer vaste bekostiging krijgen.

Maar de PvdD legt de bal bij de overheid, die structureel meer zou moeten investeren in de wetenschap. Dat zou moeten gaan via meerjarenplannen. Zo zouden schimmige derde geldstromen en dubbele petten van hoogleraren kunnen worden voorkomen. Alle dierproeven en snijpractica in het onderwijs en onderzoek zijn uit den boze.

Tekorten

Om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen vinden al de vier partijen een herwaardering van praktijkgerichte studies in het mbo en hbo wenselijk. Maar ze kijken ook naar specifieke tekorten. GroenLinks-PvdA wil bijvoorbeeld de stagevergoeding voor pabostudenten verhogen naar 750 euro. Het CDA kijkt vooral naar de terugloop van studenten in techniek en zorg. “Wij stimuleren instellingen, ouders en aspirant-studenten om voor opleidingen te kiezen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.”

Dit zijn allemaal conceptprogramma’s waar de leden nog zaken aan kunnen veranderen. Eind september zullen de partijen hun definitieve verkiezingsprogramma’s vaststellen.

HOP, Peer van Tetterode
 

SP wil een hogere basisbeurs

1 september 2023 – De basisbeurs mag van de SP veel rianter. Verder wil de partij minder internationale studenten en meer zekerheid voor wetenschappers, blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma.

Na de VVD presenteert ook de Socialistische Partij (SP) het programma voor de verkiezingen van dit najaar. Het begint met een kleine terugblik op de eigen successen. “Met studenten verzetten wij ons tegen de afschaffing van de basisbeurs en zorgden we ervoor dat er weer een studiebeurs kwam.”

Maar de partij, die zich de afgelopen jaren inderdaad hard heeft gemaakt voor de herinvoering van de basisbeurs, wil dit jaar meer. Als het aan de socialisten ligt moet “iedereen die dat wil en kan zonder belemmeringen, en zonder zichzelf in de schulden te steken, kunnen studeren. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs, zodat ze meer tijd hebben om te studeren”. Daarmee bedoelt de SP ook volwassenen die zich willen laten bijscholen.

Minder internationals

Maar onder ‘iedereen’ vallen volgens de SP niet de buitenlandse studenten. “Het aantal studenten uit het buitenland is de afgelopen jaren veel te hard gestegen en moet worden be­perkt, om opleidingen en studentenhuisvesting voor jongeren uit Nederland toegankelijk te houden.”

Ook moet volgens de partij iedere studie “volledig in het Nederlands te volgen en te voltooien zijn”. Dat wil niet zeggen dat Engelstalig onderwijs verboden zou moeten worden; daar zegt de partij niets over.

Wetenschapsinvesteringen

Volgens de SP moet er verder flink geïnvesteerd worden in wetenschappers en hun onderzoek. Er zouden meer vaste aanstellingen moeten komen en meer waarborgen voor onafhankelijk onderzoek.

Externe opdrachtgevers mogen nog wel, zolang die bedrijven, overheden en instanties geen invloed mogen uitoefenen op onderzoek en de artikelen gratis toegankelijk zijn. Zulk onderzoek kan worden bekostigd met een fonds “waarin bedrijven opdrach­ten kunnen aanbieden, zonder dat er nog een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker”.

Op 23 september zullen de SP-leden het definitieve verkiezingsprogramma vaststellen op een congres.

HOP, Peer van Tetterode
 

Zelfs VVD wil basisbeurs behouden

1 september 2023 – Ook de liberale VVD staat nu achter de basisbeurs. Verder wil de partij minder internationale studenten en moet het onderwijs zich sterker op de arbeidsmarkt richten, blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma.

Als eerste grote partij presenteert de VVD het programma voor de verkiezingen van dit najaar. “De basisbeurs voor alle studenten blijft behouden”, staat erin, want: “De basis- en aanvullende beurs zorgen voor minder kosten voor gewone gezinnen.”

De VVD schrapte in 2015 de basisbeurs, samen met PvdA, D66 en GroenLinks. In het vorige verkiezingsprogramma pleitten de liberalen nog voor behoud van het leenstelsel. De andere drie partijen hadden er toen al afstand van genomen. Het kabinet Rutte-IV, waarin de VVD de grootste partij is, heeft de basisbeurs weer ingevoerd.

Het gaat om een concept-programma. De leden van de partij mogen erover stemmen tijdens het congres van 23 september. Ze kunnen ook wijzigingen doorvoeren.

Aantal studenten

Universiteiten en hogescholen zouden volgens de VVD meer moeten samenwerken en minder moeten ‘concurreren’ op studentenaantallen. De partij wil zelfs ‘capaciteitsbekostiging’ invoeren.

Het is nog onduidelijk wat ‘capaciteitsbekostiging’ betekent, maar hiermee volgen de liberalen de wens van universiteiten om minder studenten te trekken terwijl de financiering op peil blijft. Een deel van de studenten zou eigenlijk naar het beroepsonderwijs moeten gaan, is de gedachte erachter. De VVD wil dan ook zorgen voor een “duidelijker onderscheid tussen beroepsonderwijs en academisch onderwijs”.

Migratie

De partij wil bovendien studiemigratie beperken. “Internationale studenten, onderzoekers en samenwerkingen zijn van waarde voor het onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven”, erkent de VVD. “Er is een internationale strijd om talent gaande, waar Nederland een sterke positie in heeft. Daar willen we niet op inleveren.”

Maar niet iedereen is welkom: “Meer grip op wie in Nederland komt studeren is nodig. Internationale studenten laten we toe waar dat een toevoeging is voor onderwijs, onderzoek, arbeidsmarkt of regio.”

Het taalbeleid moet ook op de schop. Bacheloropleidingen zouden Nederlandstalig moeten zijn, tenzij de arbeidsmarkt iets anders vereist. Ook dat zou de toestroom van buitenlandse studenten indammen.

Arbeidsmarkt

Dat laatste is typerend. Op allerlei manieren zou het hoger onderwijs in dienst moeten staan van de arbeidsmarkt, of op zijn minst zouden studenten verleid moeten worden om studies te kiezen die gunstig zijn voor de economie.

De partij wil bijvoorbeeld het collegegeld verlagen voor studies in tekortberoepen. Details staan er niet bij, maar het gaat dan om opleidingen voor zorg, onderwijs en techniek. “Ook begrenzen we het collegegeld voor een tweede opleiding”, staat in dezelfde alinea over tekortvakken.

Overigens betalen studenten al het wettelijke tarief van zo’n 2.300 euro als ze zich omscholen naar de zorg of het onderwijs. Als de liberalen hun zin krijgen, zou dat dus voor meer tekortsectoren kunnen gaan gelden.

Bijscholing

“Een leven lang ontwikkelen wordt de norm”, schrijft de VVD bovendien. “Bij- en omscholing zijn essentieel voor persoonlijke ontwikkeling en economische groei.”

Daarom zouden publiek bekostigde universiteiten en hogescholen verplicht worden om hun onderwijsaanbod beschikbaar te stellen aan volwassenen en werkenden. “Oud-studenten behouden na afstuderen vijf jaar toegang tot lesmateriaal en andere leermiddelen.”

In diezelfde trant maakt de partij zich hard voor flexibiliteit (“Hoorcolleges worden online beschikbaar”) en voor experimenten met ‘leerrechten’. Dat laatste verwijst naar ideeën om de bekostiging van het onderwijs via de studenten te laten lopen, die hun vakken desgewenst bij verschillende instellingen kunnen volgen.

In zijn tijd als staatssecretaris van hoger onderwijs wilde Mark Rutte dat in het hele hoger onderwijs invoeren. Dat is toen niet gelukt.

Verdienvermogen

“Onderzoek moet ook bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland”, vinden de liberalen. Daarom zou er meer onderzoeksgeld naar “bijvoorbeeld technisch, medisch en beta-onderzoek” moeten gaan.

Een speciale kennisagenda moet ervoor zorgen dat kennis “beter doorvertaald wordt naar de economie en maatschappij”. Ook moeten “valorisatie en ondernemerschap meer ruimte krijgen”.

Toezicht

Universiteiten en hogescholen kijken vast met speciale aandacht naar de standpunten over het toezicht op onderwijskwaliteit. “Bij accreditatie van opleidingen komt meer aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsmethoden”, staat in het programma. “We laten goede opleidingen vrij, maar houden scherper toezicht op ondermaatse opleidingen.”

Ook moeten studenten zich vrij voelen hun mening te uiten. Als het aan de liberalen ligt, wordt dat “onderdeel van beoordeling van opleidingen”. Het woord ‘woke’ komt niet in het programma voor, maar eerder heeft lijsttrekker Dilan Yeşilgöz-Zegerius zich tegen het woke-gedachtegoed gekeerd. Dit onder meer aan de universiteiten de vrijheid van meningsuiting zou bedreigen, stelde ze.

HOP, Bas Belleman

Deze pagina wordt aangevuld met het laatste nieuws over verkiezingsprogramma's in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Auteur: Redactie

Foto: Pixabay

Tags: verkiezingen,programma,internationalisering,financiering,basisbeurs,studenten,wetenschap

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.