"Renovatie huidig proefdiercentrum is onzinnige gedachte"

"Renovatie huidig proefdiercentrum is onzinnige gedachte"

"Bestuurders moeten creatiever zijn en niet alleen maar naar de centen kijken"

21-09-2021 · Opinie

“Met verbijstering” las Allert Andela vorige week het artikel over de plannen om het oude proefdiercentrum aan de Universiteitssingel 50 te renoveren en die van een nieuw biomedisch centrum in de ijskast te zetten. Renovatie noemt hij “een onzinnige gedachte”. Bestuurders moeten volgens hem creatiever zijn en niet alleen maar naar de centen kijken.

In het bericht (16 september) over de Centrale Proefdiervoorziening (CPV) wordt gerept over te hoge kosten, waarbij college van bestuur en bestuur FHML niet tot een overeenstemming konden komen. Tegelijk wordt gesteld dat de huidige CPV een renovatie, zonder inhoudelijk of wettelijk bezwaar, zou kunnen ondergaan.

Nieuwbouw is een fundamentele investering en gericht op een toekomstige situatie. Renovatie is een investering gericht op een verbetering van een verouderde situatie. Nieuwbouw voor een proefdiercentrum is een hoogwaardig laboratorium waarin allerlei functies en condities verenigd moeten worden en dat toekomstbestendig moet zijn. Daarnaast is het maatschappelijk debat dusdanig verhard dat allerlei kostenverhogende maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van medewerkers, dieren en materiaal te kunnen borgen en diverse goederenstromen zonder last en overlast te kunnen uitvoeren. Renovatie van de huidige CPV (geconcipieerd in 1990) is dan een onzinnige gedachte.

De CPV is ondergebracht in het gebouw aan de Uns50, waarvoor, jaren te laat, een rigoureuze opknapbeurt te wachten staat. Helaas heeft een bestuurder de begrootte kosten, € 98 miljoen, eenzijdig en ongemotiveerd teruggebracht tot € 70 miljoen.
De renovatie van Uns50 is nodig om de veiligheid van werken op orde te krijgen! Hoe dan ook gaat er hier ruimte verloren om de noodzakelijke installatietechniek mogelijk te maken. Onderdeel van dit ruimteverlies is dat de huidige CPV moet verdwijnen. Indien niet, dan heeft dit consequenties voor het onderwijs, met name anatomie-onderwijs en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, zoals regeneratieve geneeskunde.

Verder, als tot renovatie van de huidige CPV wordt overgegaan, zal gedurende lange tijd geen proefdieronderzoek mogelijk zijn. Dat is kennelijk geen kostenpost? Ook de logistiek van de CPV en de dientengevolge bestaande overlast zit niet op de goede plek: ingeklemd tussen azM, Maastro Clinic en Uns40, tussen patiëntenstromen en fietsverkeer voor FHML en FPN.

De kosten van nieuwbouw worden blijkbaar te hoog ingeschat. Dat lijkt reëel, maar kennelijk is er geen wil, laat staan visie, om deze noodzakelijk geachte nieuwbouw te leiden naar een positieve besluitvorming. De creativiteit om te komen tot oplossingen komt kennelijk niet verder dan boekhouden.
Juist door inhoudelijke of organisatorische keuzes te maken, kan men tot goede oplossingen komen, ook budgettair. Nijmegen heeft dit laten zien met een dependance voor de grotere dieren.

Dit leidt tot de conclusie dat de bestuurders van de UM niet in staat zijn om investeringsbeslissingen breder te zien dan een geldkwestie. Het doel van een investering is kennelijk uit zicht.

Dus hier geldt, in goed Nederlands: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Allert Andela, oud project manager FHML voor Vivarium/BMC en renovatie Uns50